މިއީ އެންމެ ސާރވިސް ޗާޖު ބަރާބަރު ރިސޯޓްތައް!

- 4 months ago 11 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަކީ ރާއްޖޭގެ ޖީޑީޕީ ނުވަަތަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންވަރުގެ 28އިންސައްތައެވެ. މި ސިނާއަަތަކީ އެ ސިނާއަތުން އެންމެ ގިނަ ބޭރު ފައިސާ ވަންނަ ވަސީލަތަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް މިހާބޮޑަށް ފުޅާވަމުންދާއިރު، އެ ދާއިރާގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ދަނީ އިތުުރުވަމުންނެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންދާއިރު، އެފަރާތްތަކުގެ ބޮޑު ޝަކުވާއެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ދާއިރާގެ ރިސޯޓްތަކުންނާއި ހޮޓެލްތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ ސާރވިސް ޗާޖު ކުޑަވުމެވެ.

ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓްތަކަކީ ސާރވިސް ޗާޖު ދިނުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރިސޯޓްތަކެކެވެ. މި ފާހަގަކޮށްލަނީ ފާއިތުވި ހަތަރު މަހު އެވްރެޖްގޮތެއްގައި އެންމެ ގިނައިން ސާރވިސް ޗާޖް ދިން ފަސް ރިސޯޓެވެ.

1- ޗެވަލް ބްލެންކް ރަންދެލި- 1522.68 ޑޮލަރު

2- ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް- 1508.80 ޑޮލަރު

3- ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތިރަށް- 1,195.43 ޑޮލަރު

4- ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި- 1,178.69 ޑޮލަރު

5- ފޯ ސީޒަންސް ރިސޯޓް- 1,100.47 ޑޮލަރު، މިއެވެ.

މި މައުލޫމާތު ނެގިފައިވަނީ ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ސާރވިސް ޗާޖްގެ ކަންކަން ދިރާސާކުރާ ވެބްސައިޓެއްކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސްއެސްއެސްސީ އިންނެވެ. މި ވެބްސައިޓްގެ މައުލޫމާތަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ވަޒީފާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު ތަނެއް ޚިޔާރު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމެވެ.

36%

50%

13%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
11 ކޮމެންޓް

ފާއިތުވި 4 މަހައްބަލާއިރު ފޯސީޒަންގަ އެވްރެޖް 560$

އެންމެ ރަނގަޅަށް ސާވިސް ޗާރޖު ދޭ ގެސްޓު ހައުސްތަށްވެސް އެބަޖެހޭ އެނގެން..

ދަށްވާ މަސްމަހުގަ ފޯސީޒަން އިން ލިބެނީ 200ޑޮލަރު. އެންމެ ރަނގަޅީ ޗަމްޕާ ރިސޯޓްތައް ފިކްސްޑް ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގަވެސް. އެންމެ ކުޑަކޮށްވެސް 500ޑޮލަރު މަހަކު ލިބޭ.

ޑޫޔޫ ޙޭވް އެން އިންގްލިޝް ޓްރާންސްލޭޝަން ފޯ ދިސް ނިއުސް؟

ބަލަ ސްޕޭސް ބަޓަން ކޮބާ

ސަންއަަަަައިލެންޑުގަ200 ޑޮލަރު

ޑޮލަރު އެއީ މަހަކަށް ނުވަތަ އަހަރަކަށް ޖެހުނު ވަރު ތޯ؟

ފާހަގަ ކޮށްފައި ތިވާ ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަަތް ކުރާ ހުރިހާ މުއައްޒަފުންނަށް ވެސް ލިބޭތޯ ބަލާލުން ރަގަޅު.، ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑްގަ މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ކޮންޓުރެކް ގެދަށުން ސާވިސްޗާޖު ނުލިބޭ

ހަބަރު