ADS BY VOICE

ސްވިޑަން ވަރަށް ތަފާތު: ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާ އާއްމު ރައްޔިތުން ހަމަހަމަ!

- 11 months ago 1 - އަމާލް މުހައްމަދު

ސިޔާސީ، ނުވަތަ ސަރުކާރެއްގެ އެންމެ އިސް މަގާމުތައް އަދާ ކުރައްވާ ގިނަ ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް އިއްޒަތުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނެެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ ބޭފުޅުންނަށް ރަސްމީ ކާރު ކޮޅުތަކާ، މަތީ ފެންވަރުގެ ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯއްދެވުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ދައުލަތްތަކުން ފޯރުކޮށްދެމުން އާދެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މި ދެންނެވި ފަދަ، މާ ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއް އެފަދަ ބޭފުޅުންނަށް ނޯވެއެވެ. އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް މިސާލަކީ، ސްވިޑަންއެވެ. އެގައުމުގެ ޕޮލިޓީޝަނުންގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅާ، އޮފީހާ، ހާއްސަ ލަގަބެއްވެސް ނޯވެއެވެ.

އެބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވަނީ އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތުންނެކޭ އެއް ހަމައްގެ ދިރރިއުޅުމެކެވެ. އެގޮތުން، އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ އެގައުމުގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ދަތުރުފުޅު ކުރައްވަނީވެސް ޓްރެއިންގައި ކަމަަށްވުމެވެ. ޓްރެއިންގައި އާންމުކޮށް ދަތުުރު ކުރާނީ އެންމެ އާދައިގެ މީހާއެވެ.

ސްވިޑަންގެ މިނިސްޓަރުންނަށްވެސް އެފަދަ ހާއްސަ އިނާޔަތްތައް ނޯންނަ ކަމީ ގަބޫލު ކުރަން ދަތިވި ނަމަވެސް، ހަގީގަތެކެވެ. އެގޮތުން އެބޭފުޅުންނަށް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދައުވާއެއް ކޮށްފިނަމަ، ޕާލިމެންޓުން އިމިއުނިޓީއެއްވެސް ނުދެއެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ޝަރީއަތްތައް ކޯޓުގައި ހިންގާނީ އާންމު ރައްޔިތުންނެކޭ އެއްފަދައިންނެވެ.

ސްވިޑަންގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ސެކްރެޓޓަރީން ނުތިބުމެވެ. އަދި އޮފީހުގެ ސައިޒުވެސް ބޮޑު ނުވުމެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން ރަސްމީ ކާރުކޮޅެއް ބޭނުންފުޅު ނުކުރެއްވިޔަސް، އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ދައުލަތުން ކާރުކޮޅު ދީފައި އޮވެއެވެ.

ސްވިޑަންގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބުނާ ގޮތުން، ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންނަށް ހަރަދު ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޓެކުހުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިންނެވެ. އަދި ރައްޔިތުން، ސިޔާސީ މީހުން އަރާމުގައި ގެންގުޅެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ. 

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ޢަޞްލު ނުޖެހޭނެ ރައްޔިތުން ނަށް ބޭސްފަރުވާ ނުލިބޭ ޤައުމުތަކުން ބޭސްފަރުވާ އާއި ކާރާ އަދި އެއްވެސް ކަމެސް އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭކަށް ނުޖެހޭ ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވަޒީރުން ފުޅާކަމުން މަޖީދީމަގަކުން ނުހިިނގޭ މިހާރު

ހަބަރު