ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑާއި އެކު ދިވެހި ޒުވާނުން ނަލަވަނީ

- 4 months ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ފިރިހެންކުއްޖަކު ނަމަ އަބަދުވެސް އެންމެ ނަލަކޮށް ބަހައްޓަން ބޭނުންވާނީ ތިމާގެ އިސްތަށިގަނޑެވެ. އެ އިސްތަށިގަނޑުގެ ރީތިކަމަށްޓަކައި އެތަކެއް ގިނަގުނަ ޚަރަދުތަކެއް ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރަށް ކުރެވޭ މިފަދަ ޚަރަދުތަކުން ގަނެވޭ އެއްޗެހީގެ ސަބަބުން މީހާގެ އިސްތަށިގަނޑު ހަލާކުވެ، ހަންފޮޅުމާއި އިސްތަށި ފޭބުން ފަދަ މައްސަލަތައްވެސް ދިމާވެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ހާސްނުވާށެވެ. އެފަަދަ ކަންކަމާއި މެދު ބިރުން އިސްތަށިގަނޑަށް އަޅާލުން ހުއްޓާލާކަށް ނުޖެހެއެވެ. މިއޮތީ އެފަދަ ކަންކަމުގެ ހައްލެވެ. މެލޭޝިޔާގެ ނަންބަރ 1 އުފެއްދުންކަމުގައިވާ ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑެވެ.

ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑަކީ ޒުވާނުންގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ކަހަލަ ތެތްކަމެއް އެކުލެވޭ، ވޯޓަރ-ބޭސްޑް މާއްދާތައް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ބޮލާއި ތުނބުޅީގެ އިސްތަށިގަނޑު ސްޓައިލްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އުފެއްދުމެކެވެ.

މި އުފެއްދުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މި އުފެއްދުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރައްވާ ފަރާތުން ވިދާޅުވީ ޕޮމޭޑަކީ ޖެލްއާއި، ކްރީމާއި ވެކްސްއާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިން ތަފާާތު މާއްދާއެއް ކަމަށާއި މެލޭޝިޔާގެ ފަންނީ މާހިރުން ކުރި ޓެސްޓްތަކުން މިއުފެއްދުމުގައި އެއްވެސް ގެއްލުން ދެނިވި ކެމިކަލެއް ނުހިމެނޭކަން ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޮލުގައިލާ ކްރީމް އަދި ޖެލްފަދަ ތަކެތިން އާންމުކޮށް ދިމާވާ އެއް މައްސަލައަކީ ގިނައިރު އެއްގޮތެއްގައި އިސްތަށިގަނޑު ނެތުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑުން ސްޓައިލްކޮށްފައިވާ އިސްތަށިގަނޑެއް މަދުވެގެން 18ގަޑިިއިރު ވަންދެން އެއްގޮތެއްގައި ދެމިހުންނާނެއެވެ. އަދި ހެލްމެޓް އެޅިޔަސް އިސްތަށިގަނޑަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

"ހެލްމެޓް އެޅުމުންވެސް އިސްތަށިގަނޑު ހަަމަ އެ ރީތި ގޮތުގައި ހިފަހައްޓައިދޭނެ"، ޕޮމޭޑް މޯލްޑިވްސް އޮފިޝަލް މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

މިވަގުުތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑްގެ ހަތް ވައްތަރެއް ދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ. އެތަކެތި މާލޭގެ އެކި ފިހާރަތަކުންނާއި، ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑް މޯލްޑިވްސްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން ގަންނަން ލިބޭނެކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެފަރާތުގެ ހޮޓްލައިން ކަމުގައިވާ 7941565 އަށް ގުޅުމުން ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލްކޮށްވެސް ޕޮމޭޑް ލިބިގެންދާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑްގެ އުފެއްދުންތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރިތާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ނުވިނަމަވެސް އެ އުފެއްދުންތަކަށް ދަނީ އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބެމުންނެވެ.

މީރު ވަހެއް ހުންނަ ގެއްލުންދެނިވި މާއްދާތައް ނެތް އުފެއްދުމެއް ބޮލުގައި ލާން އެދޭ ނަމަ ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑްވަރެއް ނެތެވެ. ފަރިވެލައިގެން ނަލަކޮށް ހުރުމަށް އެދޭ ނަމަވެސް ހިޕްސްޓަރ ޕޮމޭޑް ވަރެެއް ނެތެވެ. 

50%

0%

50%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު