ADS BY COCA COLA

ގާސިމް ނަޝީދަށް: ފުލުހުން ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ވާހަކަފުޅު ނުދައްކަވާ!

- 5 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ އަގު ވެއްޓި ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރިޔާސަތުގައި އިންނަވައިގެން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަކީ ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

އަހުމަދު ރިލްވާން މަރާލި މައްސަލާގައި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓްގެ ހުލާސާ އިއްޔެގެ ޖަލްސާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން ވެސް ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ކުރި ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދީފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އޭސީސީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބަހުސް ކުރައްވަމުން ގާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވައިލި ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން ހުރިހާ ކަމެއްކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ދީގެން ކަމަށެވެ. އެ ކަމުގެ ހަގީގަތް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮޅުވާލައްވައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމަކީ އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވައިލި ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައި ނެތެކޭއެއް ނޫން. ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެ ހުރިހާ އެއްބާރުލުމެއް ދީގެން އެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވިފައި ވަނީ. އެ ކަމުގެ ހަގީގަތް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އޮޅުވާލައި ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމަކީ އެއް ގޮތަކަށް ވެސް ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން." ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ އެ ވާހަކަތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން ކޮންމެ ގޮތަކަށް އަމަލު ކޮށްފައި އޮތަސް މިހާރު އޮތް ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާއިން އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުމަކީ ތެދެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ތަހުގީގު ކުރުމުގެ ތަމްރީންތަކާއި ގާބިލުކަން ނެތް ކޮމިޝަނަކަށް ފުލުހުންގެ އެއްބާރުލުން ނެތި އެއިން ކަމެއް ކުރެވޭނެ ގޮތަކާ މެދު ގާސިމް ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ.

50%

0%

50%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު