ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓާއި މެދު މަޖިލީހުން ކަންތައްކުރާ ގޮތާއި މެދު އެއްޗެއް ނުބުނާނަން: ރައީސް

- 4 months ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާންގެ މައްސަލައިގައި މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯޓުން ތައްޔާރުކުރި ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓާއި މެދު މަޖިލީހުން އަމަލުކުރާ ގޮތާއި މެދު އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގައި ކުރާ ކަންކަމާ މެދު އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށް ނެތްކަމަށާއި މިއީ ތިން ބާރު ވަކިވެފައި އޮތް ނިޒާމެއްކަމަށެވެ.

ފާހަަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުގެ ދެވަނަ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ޕީޖީ ގްރޫޕްތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް އަރުވާފައެވެ. މިއާއި އެކު އެ ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތުތައް ލީކްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރުވެރިކަން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އެކަމަކީ ނުވާ ކަމަކަށް މިހާރު ނެހެދޭނެކަމަށާއި އޭގައި ހުރި ބައެއް މައުލޫމާތުތަކަކީ އެ މައުލޫމާތުތައް ހާމަވެއްޖެ ނަމަ ތަހުގީގަށް ހުރަސްތަކެއް އެޅޭނެ ފަދަ މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށެެވެ.

" އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ އެ ހާމަވެގެން ނުދިޔުން"، ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު