ADS BY VOICE

ހިންދޫ ފެސްޓިވަލް ބޭއްވި މައްސަލަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި!

- 8 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގެ އަމީރު އަމީން ސްކޫލްގައި އިންޑިއާގެ ހިންދޫ ދީނުގެ މީހުންގެ ފެސްޓިވަލެއް ފާހަގަ ކުރި މައްސަލަ، އެންމެ ފަހުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސް، އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެމިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިތުރު ކަމެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އެ ފެސްޓިވަލް ބޭއްވީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު، އަމީރު އަމީން ސްކޫލުގައި ކިޔަވާދޭ އިންޑިއާގެ ޓީޗަރުންތަކެއް އިސް ނަގައިގެން، އެއީ ގެޓް ޓުގެދާއެއް ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެ ހަރަކާތުގެ ގިނަ ފޮޓޯތަކެއް މީސް މީޑިއާގައި ވައިރަލް ވަމުން އަންނައިރު، އެކަން މީހުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވީ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއއުޓީ މިނިސްޓަރު އަލީ އާދަމެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރު އަމީރު އަމީން ސްކޫލުގެ ތެރޭގައި އިންޑިޔާގެ ހިންދޫ ދީނު އިހްތިފާލެއް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ސްކޫލްގައި ބިދޭސީ ޓީޗަރުން ފާހަގަކުރި "އޯނަމް" އަކީ، ހިންދޫއިންގެ ދީނީ ފެސްޓިވަލެއް ކަންވެސް ހަގީގަތް ބަލައިފިނަމަ، އެނގޭނެ ކަމަށްވެސް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާދަމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަމީރު އަމީން ސްކޫލުގައި އޯނަމް ފާހަގަކުރި ހަފްލާގައި ދިވެހިންވެސް ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށެވެ. އަދި އެހެން ދީންތަކުގެ އިހުތިފާލުތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެހަފްލާގެ ފޮޓޯތައްވެސް މީސް މީޑިއާގައި ދައުރު ނުކުރަން އޭނާ އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

އަލީ އާދަމްގެ އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށް ކުޚުދުއްފުށީ ކައުންސިލުންގެ ފަސް މެމްބަރުން ސޮއިކުރައްވާ، ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރުނެވެ. އެނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ އެފަދަ ދީނާ ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ސްކޫލުގައި ހިނގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ވާހަކަތައް ފެތުރުމުގެ ކުރިން އެކަމެއްގެ ތެދު ދޮގު ސާފުކކުރެއްވުމަށްވެސް ކައުންސިލުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު