ADS BY VOICE

މިއަހަރު އެންމެ ދަށުން ސާވިސް ޗާޖް ދިނީ މިދިޔަ މަހު!

- 8 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަހަރުގެ ހުރިހާ މަސްތަކެއްގެ ތެރެއިން މިދިޔަ މަހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ދަށް ސާވިސް ޗާޖެއް ލިބުނު މަސް ކަމަށް ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދޭ ސާވިސް ޗާޖުގެ އަދަދު ރެކޯޑްކޮށް ބަަލަހައްޓަމުން އަންނަ ވެބްސައިޓެއްކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް ސާވިސް ޗާޖުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އެވްރެޖްކޮށް ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގައިވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައިވާ ސާވިސް ޗާޖުގެ އަދަދު ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

އެގޮތުން މިިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއްދީފައިވާ ވޮއްމުލި އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ވަނީ ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ބޮލަކަށް 621.93 ޑޮލަރު (9,590.16ރުފިޔާ) ދީފައެވެ. މިއީ އޮގަސްޓު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު 189.93 ޑޮލަރުގެ ވެއްޓުމެކެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާ އަޅާބަލައިރު މިއީ 109.93 ޑޮލަރުގެ ކުރިއެރުމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ދީފައިވަނީ ވެލިގަނޑު ރިސޯޓުންނެވެ. އެރިސޯޓުން ބަހާފައިވަނީ އެރިސޯޓުން މިއަހަރު ދެމުން އަންނަ 620 ޑޮލަރު (9,560.40 ރުފިޔާ)އެވެ. ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓަކީ ސާވިސް ޗާޖް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެއްވަރެއްގައި ދެމުންއަންނަ ރިސޯޓެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ނިމިގެންދިޔަ މަހުގައި އެންމެ މަތިން ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި 1,286.93 ޑޮލަރު ރަންދެލި ރިސޯޓުން ދިފައިވާއިރު މިމަހު އެރިސޯޓުގެ ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 607.73 ޑޮލަރެވެ.

މިއީ އޮގަސްޓު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު