ADS BY VOICE

މުސްލިމުންގެ ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ޔޫރަޕްގައިވެސް އަދަބުދެވޭ ކުށެކެވެ.

- 7 months ago 1 - އަމްރު ރއ

މުސްލިމުންގެ މާތް ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމަކީ ޔޫރަޕިއަން ވެލިއުސްގެތެރޭގައި ކޮންގޮތަކަށް ބަލާކަމެއްކަން ޔޫރަޕިއަން ކޯޓުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރ މަހުގެތެރޭގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޔޫރަޕިއަން ކޯޓް އޮފް ހިއުމަންރައިޓްސްއަށް ހުށަހެޅުނު މިބާވަތުގެ އެއްމައްސަލައަކީ އޮސްޓްރިއާގެ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ވަތަނީ ޕާޓީއެއްކަމަށްވާ ފްރީޑަމް ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނަކު 2009 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސެމިނަރެއްގައި ކީރިތި މާތްނަބިއްޔާގެ އެންމެ ލޯބިފުޅުވާ އަނބިކަނބަލުން އަދި މުއުމިންތަކުންގެ މައިކަނބަލުން އައިޝާ ރަޟިޔަﷲ އަންހާ ކުރެއްވި ކައިވެނިފުޅާގުޅޭގޮތުން ދެއްކި ނޭދެވޭ ވާހަކަތަކެއްގެ މައްސަލައެކެވެ. މުސްލިމުން ދަށްކޮށްލުމަށްޓަކައި އަދި ކީރިތި މާތްނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކުރުމަށްޓަކައި، އިންސާނީ ހައްގެއްގެ ގޮތުގައި އެއްޖިންސުން ކައިވެނިކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރާ އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު އަދި އިސްލާމްދީނަށް ނަފްރަތުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ގަދަޔަށް ދައްކާ ވާހަކައަކީ އައިޝާ ރަޟިޔަﷲ އަންހާއާއި މާތްނަބިއްޔާގެ ކައިވެނިފުޅުގެ ވާހަކަތަކެވެ.

ކޮންމެއަކަސް އޮސްޓްރިއާގެ ކަނާތުފިޔައިގެ ފްރީޑަމް ޕާޓީގެ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވަކު ސެމިނަރގައި ދެއްކި ވާހަކަތައް ޔޫރަޕިއަން ހިއުމަންރައިޓްސް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެކޯޓުން އޭގެ 9 އަހަރު ފަހުން 2018 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވަނީ އޮސްޓްރިއާގައި ފްރީޑަމް އޮފް އެކްސްޕްރެޝަންގެ ހައްގު އޮތް ފަދައިން އޮސްޓްރިއާގެ އެހެންދީންތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންގެ ރިލިޖަސް ފީލިންގ ޕްރޮޓެކްޓް ކުރެވެންޖެހޭނެކަމަށާއި ދީނީގޮތުން ސުލްހަވެރި އަދި އަމާންކަންވެށްޓެއް ހިމާޔަތްކުރެވިފައި އޮތުމަކީވެސް ހައްގެއްކަމަށް ދެކޭކަމުގައެވެ.

މިމައްސަލަ ފުރަތަމަ ބަލައި ހުކުމްކުރީ ވިއެނާގެ ކޯޓަކުންނެވެ. ހުކުމްކުރީ އެއަންހެން މީހާގެ ދީންތަކަށް އޮންނަ ހުރުމަތް ކަނޑާލާފައިވާތީ ކުށްވެރިވެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން 480 ޔޫރޯއިން ޖުރުމަނާ ކުރުމަށެވެ. އެކަމަކު އަންހެން މީހާ ޔޫރަޕިއަން ކޯޓްގައި އެޕީލްކުރީ މުސްލިމުންގެ ނަބިއްޔާގެ ހުރުމަތް ކަނޑާލުމަށް އޭނާ މަސައްކަތްނުކުރާކަމަށާއި ބޭނުންވީ ޕަބްލިކް ޑިބޭޓަކަށް މަގުހުޅުވޭތޯކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެޕީލްގެ މައްސަލަ ބެލި ޔޫރަޕިއަން ކޯޓުން ބުނީ އަންހެން މީހާގެ އަމަލަކީ މުސްލިމުންގެ ނަބިއްޔާއަށް ކުޑައިމީސް ރައްދުކުރުމުގެ އަމަލެއް ކަމަށެވެ.

އޮސްޓްރިއާއަކީ ތަފާތު އެކިދީންތައް އޮންނަ ގައުމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ ސައްތަ އިން ސައްތަ އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަތާ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރުވެފައިވާ ގައުމެކެވެ. އިހަށްދުވަހު މުސްލިމުންގެ މާތް ނަބިއްޔާއަށް މިއިސްލާމީ ގައުމުގެ ފަސްގަނޑުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްވި ބަޔަކު ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫން އަސާސީއާއި ގާނޫންތަކަށް ގޮންޖަހައި އެކުރި ފުރައްސާރައަކީ އޮސްޓްރިއާގައި ޣައިރު ދީންތަކުގެ މީހުންގެތެރޭގައި ކުރި ކަންތަކާއިބަލާއިރު ކޮންފަދަ ނުބައި ޖަރީމާއެއްތޯއެވެ.

އެކަމަކު އެކަންކުރި މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން ދިވެހި ރައްޔިތުން އެދުމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އެކަން ފިނިކޮށްލައި އެރިޕޯޓްނެރުނު އެމްޑީއެން ދެމެހެއްޓުމަށް ސަޕޯޓްކޮށް ނެރުނު ބަޔާނަކީ ދެވަނަ ޖަރީމާއެވެ. އެބަޔާނަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކަށް ހަރައިލި ކަށްޓެކެވެ. އެބަޔާން ބުނާކަހަލައެވެ. އެއީ ރިޕޯޓްލިޔުނު މީހުން އިގިރޭސިން ލިޔަން އުޅެންގެން އެރި އޮޅުމެކެވެ. އެރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވާ ކަންތަކަށްވުރެ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އެމީހުން ކުރާ ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގެ ވާހަކަދައްކައި ހެދުން މާ އައުލާކަންބޮޑެވެ. ނަބިއްޔާއެއް ގުރުއާނެއް އެހެން އެއްޗެއް ކިޔާނެކަމެއްނެތެވެ. ކިޔަންވީ ޔާމީން ވައްކަން ކޮށްފިކަމަށެވެ. އެމްޑީއެން އުވާލާން ތާއީދެއް ނުކުރެވެއެވެ. ނަބިއްޔާއަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި އަދަބުދިނުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ. އެއީ މެދުމިނަށް ގޮވާލާ ފްރީޑަމް އޮފް އެކްސްޕްރެޝަން ޕްރެކްޓިސްކުރާ ޖަމާއަތެކެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީގެ އިންސާފުގެ ތިލަފަތުންކުރީމާ ފެނުނު އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތެވެ. ދިވެހިންގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ލާދީނީއޭ ލާދީނީއޭ ގޮވަނީ ކަމެއްވީމައެވެ. 

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ލާދީނީ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެމްޑީޕީ އިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ހީނުކުރޭ.....!!!

ހަބަރު