ޔޫކޭގައި ޑިސެމްބަރު މަހުގައި އާންމު އިންތިޚާބެއް ބާއްވަނީ

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 12ވަނަ ދުވަހުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އާންމު އިންތިިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ ނުވަތަ ހައުސް އޮފް ކޮމަންސްއިން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މައި އިދިކޮޅު ޕާޓީ ކަމުގައިވާ ލޭބަރ ޕާޓީގެ ތާއިދާއިވެސް އެކުގައެވެ. އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ފެންނަކަމަށް މަޖިލީހުގެ 438މެންބަރުން ވޯޓުދެއްވިއެވެ. ނުފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ އެންމެ 20މެންބަރުންނެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އަވަސް އާންމު އިންތިޚާބެއް ބާއްވައި، އާ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަކާއި ބޮޑުވަޒީރަކު ހޮވަން ޖެހުނީ އެގައުމު ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދުން ވަކިވުން ނުވަތަ ބްރެކްސިޓްގެ މައްސަލަ ހޫނުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެގޮތުން ބްރެކްސިޓްގެ މަސައްކަތް އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނިންމުމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން މަސައްކަތްކުރެއްވިއެވެ.

ނަމަވެސް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތާާއިދު އޭނާއަށް ނެތުމުން، ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދުން ވަނީ ބްރެކްސިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގެ މުހުލަތު 31ޖެނުއަރީއަށް ހެދުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ހައުސް އޮފް ކޮމަންސްގެ ނިންމުން ކުރިއަށް އޮތް މަދު ދުވަސްތަކެއްގެ ތެރޭގައި ހައުސް އޮފް ލޯޑްސް ނުވަތަ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަތިގެއިން ފާސްކުރުމާއި އެކު ރަސްމީ ވެގެންދާނެއެވެ. މިއީ 1923ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އިނގިރޭސިވިލާާތުގެ އާންމު އިންތިޚާބު ޑިސެމްބަރމަހުގައި ބޭއްވޭ ފުރަތަަމަ ފަހަރެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު