ADS BY VOICE

ސިވިލް ސާވެންޓުންނަށް ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިނުވެވޭގޮތް ހަދަނީ

- 8 months ago 4 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ސިވިލް ސާރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެކަަމަށް ސިވިލް ސާރވިސް ގާނޫނުގައި ހިމެނުމަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިގޮތަށް އެދިފައިވަނީ މިއަދު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ.އަލީ ޝަމީމެވެ.

ޑރ.ޝަމީމް ވިދާޅުވީ އެ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސިވިލް ސާރވިސްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ސިވިލް ސާރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް އޮތްއޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ސިވިލް ސާވެންޓުންނަކީ އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތުތައް މަސައްކަތްކުރަން ތިބޭ ބައެއްކަމަށާއި އެއީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައި އެކަން އޮންނަގޮތް ކަމަށެވެ. 

"ސިވިލް ސާވެންޓުންނަށް މިހާރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްވެވޭ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޖަލްސާއަށް ގޮސް ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ، އެހެންވިޔަސް އެއިރެއްގައި އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރާ ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސާވެންޓުން މި ތިބެނީ، އެއީ މި ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް އެ ކަން އޮންނަ ގޮތް،" ޝަމީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ސިވިލް ސާވެންޓުންނަށް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެގޮތަށް ހަދާފައިވަނީ 2018ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

100%

0%

0%

4 ކޮމެންޓް

އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގަ ވޯޓު ނުލެވޭގޮތްވެސް ހައްދަވާދެއްވާ

ހަޖަމު ނުކުރެވުނީތާ ދޯ! ތިދަނީ ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ޙައްޤު ތަކުގެ ތެރެއިން ފަހަރަކު ހައްޤެއް ނިގުޅައި ގަންނަމުންކަން ހަނދާން ކުރާތި

ދުލުގެ މިނިވަން ކަމާ ވަކާލާތު ކުރި ސަރުކާރު ބޮލުން މައްޗށް މިނިވަން ކަން....

ހަބަރު