ސަރުކާރަށް އެއް އަހަރު، އިސްލާމް ދީނަށް ގޮންޖެހުން ބޮޑު އަހަރެއް!

- 10 months ago 2 - އައިޝަތު ސަމާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް މިއަދު އަހަރެއް ފުރުނު އިރު، މިއީ އިސްލާމްދީނަށް ގޮންޖެހުން ބޮޑުވެގެން ދިޔަ އަހަރެކެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

2018 ނޮވެންބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ފަރާތްތަކުން ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ދީނަށް ހަޖޫ ޖަހަންފެށިއެވެ.

ސަރުކާރަށް އަހަރު ފުރުނުއިރު ރައްޔިތުންނަށް މާ ބޮޑު މަންފާއެއް ލިބެ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، މައިސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަތޮޅުތަކާއި ރަށު ކައުންސިލުތަކަށް ބާރުތައް ދޫކޮށްލުމުގެ މަޝްވަރާތައް ވެސް ފެށިއެވެ.

ރައްޔިތުންނަސް ހަމަހަމަކޮށް ކަންކަން ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޑިމޮކްރަސީގެ ވޮށް ދިއްލައިގެން ވެރިކަމަށް އައި ނަމަވެސް ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރާ މަންޒަރެއް ނުފެނެއެވެ. ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އަދިވެސް ފެނިގެންދަނީ ސިޔާސީ މަގާމުތައް ގިނަކުރާ މަންޒަރެވެ. ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ގާބިލު ހުނަރުވެރި މީހުންނަށް ވުރެ ގިނައީ ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމްގައި އަޑުހަރުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކި މީހުންކަމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި 875 މީހުން ތިބިއިރު އެފަރާތްތަކަށް މުސާރަ ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އަހަރަކު 300 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރެއެވެ. އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތް ކުޑަ މިގައުމު އިގުތިސޯދަށް ބަލާއިރު މިއީ ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

އަނެއްކޮޅުން ގައުމީ ވިސްނުމަށްވުރެ ސިޔާސީ ވިސްނުން އިސްކޮށް ވަކި ޕާޓީއެއްގެ އެޖެންޑާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި އެޖެންޑާ 19 ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް ފާސްކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ މެޖޯރިޓީ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ގެންދަވަނީ ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ނޫ އިގުތިސޯދަކާއި ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އެއް ގެނެސްދޭ ވާހަކައެއް އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ދެއްކެވި އެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަށް ރައްްޔިތުން ގެންދާނެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމާއެކު ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދިޔައީ އެއީ ވަރަށް ބިރުހުރި ނުރައްކާތެރި އެޖެންޑާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ދިވެހިންނާ ބީރައްޓެހި އެޖެންޑާއެއް ކަމަށެވެ.

ކަންކަން ވަމުން މިދަނީވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެދުވަހު ދެއްކީ މުޅިން ދޮގު ވާހަކައެކޭ ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ. ސަރުކާރަށް ތިން މަސް ފުރުނު އިރު އިސްލާމް ދީނާއި ވަރަށް ބީރައްޓެހި ރިޕޯޓެއް ނެރުނެވެ. ރިޕޯޓު ނެރުމުގެ މުގުލުގައި ތިބި މީހުންނަކީ ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިންނެވެ. ބައެއް ފަރާތްތައް ތިބީ މީހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް އިސްމާއީލު (އިބުރާ) ގެ ކޮކޮ ޝަހިންދާ އިސްމާއީލު އިސްވެ ހުރެގެން އެމްޑީއެން އިން ނެރުނު ރިޕޯޓާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތައް ތިބީ ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައެވެ. އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރައްޔިތުން ސަރުކާރުގައި އާދޭސްކުރި ނަމަވެސް ރިޕޯޓު ނެރުނު މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސަރުކާރު ވަނީ ފަހަތު ފަޔަށް ބުރަވެފައެވެ.

ރިޕޯޓު ނެރުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި ޝަހިންދާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފެއްދެވި ޖަލު އޮޑިޓްކުރާ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަން ދިންއިރު، އެމްޑީއެން ގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާއިޝަތު ނޫޝިން ވަހީދަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ މަގާމުގައި ހުރި މީހެކެވެ. އަދި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދަކީ އެ ޖަމިއްޔާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ދާދިފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެތުރިގެން ދިޔަ ވީޑިއޯއެއްގައި އެ ޖަމިއްޔާގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރމަން ގެ ހައިސިއްޔަތުން ބޭރުގެ ކޮންފަރެންސެއްގައި އެމްޑީއެން ތަމްސީލްކޮށް ހަމީދު ވާހަކަދެއްކަވުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ފެންމަތި ވުމާއި އެކު ފުލުހުން ވަނީ، ހަމީދު އެމްޑީއެންގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތަކަށް ކަން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން އެމްޑީއެން އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުވެގެން ދިޔައީ މިސަރުކާރުގެ ކަރަށް ހެރުނު ފަލަ ކައްޓަކަށެވެ. އެކަށި ނައްޓާލެވޭކަށްވެސް ނެތެވެ. އަދި ކަށި ބައިންދައިގެންވެސް ވާކަށްނެތެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށާއި ކީރިތި ގުރުއާނަށް ހަޖޫޖަހައި ނެރުނު ރިޕޯޓާއި އެރިޕޯޓު ނެރުނު މީހުންގެ ދިފާއުގައި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ތަކުރާރުކޮށް ގެންދަވަނީ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

ކަންމިހެން ހުރިއިރު ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ އެއް ހަގީގަތެއް އެބައޮތެވެ. މިސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމާއެކު ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުން ބިރުފަހަނައަޅައި ގޮސް، ފާޅުގައި ނުކުތެވެ. އިސްލާމުދީނުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ އިލްމުވެރިންނަށް ދުއްތުރާކޮށް، އެބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ގަދަބަސްބުނަން ފެށިއެވެ.

ރިޕޯޓު ނެރުނު މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ދީނުގެ ދިފާއުގައި ބަސްބުނެ، ރިޕޯޓާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި އެފަރާތްތަކަށް އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލި މީހުންގެ މައްޗަށް މިހިނދުން މިހިނދަށް ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އެޅިއެވެ. މިއީ ރައްޔިތުންނަށް ގަބޫލު ކުރެވޭވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވުމުން މީސް މީޑިއާގައި ވެސް އަޑުއުފުލަން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް މީސް މީޑިއާގައިވެސް ހައްގު ބަސްބުނާ މީހުންނަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ކަމަށް ބަލައި އެބައި މީހުން ހިފާ ހައްޔަރުވެސް ކުރަން ފެށީއެވެ.

ގައުމުގައި ހިނގާ ވިޔާނުދާ ކޮންމެ އަމަލެއް ދީނަށް ލޯބިކުރާ ބޭފުޅުންގެ ބޮލުގައި އަޅުވަން ފެށުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވެގެން ދިޔައީ އެބޭފުޅުންނަށް ތަފާތު އިންޒާރުތައް ލިބެންފެށުމެވެ.

ބަންދު ދުވަސްތަކާއެކު ވެރިކަމަށް އަހަރެއް ފުރުނުއިރު ގައުމުގެ ކަންކަން ހުރީ މިހާލަތުގައެވެ. އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހިންގެ ސަގާފަތާއި އިސްތިގުލާލަށް މާބޮޑު އިސްކަމެއް ސަރުކާރުން ދޭތަނެއް ނުފެނެއެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
2 ކޮމެންޓް

ޙަޤީޤަތުގައިވެސް ކަންހިނގައި މިދަނީ ހަމަ ތިޔަވިދާޅުވި ބީދައިން ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްނެއް ގޮތްނޭގޭ އަނެއްދިވެހިރާއްގެ އާއި އެޖެންޑާ ނަވާރަ ތަފާތުވާނެކަމަށް ބުނަމުންއައި އެތަފާތަކީ ހުރިހާދީނަކަށް މި ފަސްގަނޑު ހުޅުވާލުން ކަމަށްމިވީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ތިޔައިން އެއްވެސްކަމެއް ކުރުމަކަށް ދިންވޯޓެއްނޫން އަހަރެން ނާއި އަހަރެންގެ އާއިލާއިން ދިންވޯޓަކީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިވެރިކަމަށް ވޯޓްހޯދަން ކުރިމަސައްކަތް ފަދައިން މިކަމާ ދެކޮޅަށްވެސް މަސައްކަތްކުރާނަން

ވަރަށް ރަގަޅު ވާހަކައެއް.

ހަބަރު