ޖެނުއަރީ ހަ އެއްގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީން ގެޔަށް ބަދަލުކުރާނަން: ޝިޔާމު

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު ސަމާ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ގެޔަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ޝިޔާމު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ހުކުމަކީ ސިޔާސީ ހުކުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޝިޔާމު ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ މިޝަންތަކުން ރައީސް ޔާމީނާ މެދު ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތް ވަރަށް ރަގަޅަށް ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަނިޔާވެރި ހުކުމެއް އިއްވި ބަޔަކަށް އަބަދު އެބާރުގައި ނުތިބެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެ ޝިޔާމު ވަނީ އިދިކޮޅަށް އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ، މިއަދު ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ހުކުމް އިއްވި ފަނޑިޔާރުންނާއި ޖުޑިޝަރީއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

'' ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް މި ދަންނަވާލަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މީގެ އެއްމަސް ފަހުން، އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީން ގެޔަށް ބަދަލުކުރާނަން.'' ޝިޔާމު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިޔާމު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ނުހައްގުން ޝަރީއަތް ހިންގައި އެމަނިކުފާނު ޖަލަށް ލީ އިރު، އެއީ ސިޔާސީ ހުކުމެއް ކަމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުންވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރައްވާނެކަން ހާމަކުރައްވައި ޝިޔާމު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައިގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމައަށް މައުލޫމާތު ދެމުންދާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ހައްޔަރު ކުރެވިދާނެ، ޖަލަށް ލެވިދާނެ. މަރާވެސް ލެވިދާނެ. އެކަމަކު މިހާރު މިއޮތް ސަރުކާރު ދެކެ ކުޑަކޮށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބިރެއް ނުގަންނާނެ. އަޅުގަނޑުމެން ބިރު ގަންނަނީ ހެއްދެވި ފަރާތަށް އެކަނި." ޝިޔާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

2023 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާދަކުރައްވާނެކަމަށް ވެސް ޝިޔާމު ވިދާޅުވިއެވެ.

75%

0%

25%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު