ADS BY VOICE

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ކައުންސިލުތަކަށް ބަޖެޓް ދޭންޖެހޭނެ: ޝިޔާމު

- 9 months ago 2 - އިނާޒް މޫސާ

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އެކެއްގައި ކައުންސިލުތަކުގެ ބަޖެޓަށް ކަނޑައެޅި 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްދިނުމަށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރަށް، ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމު ގޮވައިލައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވައިލައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިޔާމު ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލުތަކަށް މާލީ ބާރުވެރިކަން ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ބިލަށް އިދިކޮޅުން ވޯޓް ދިނީ އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްގީއަށް ކަމަށެވެ.

''އަޅުގަނޑުމެން އޮންނާނެ ކައުންސިލުތަކަށް ބާރުތައް ދޫކޮށްލުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލުތަކަށް ދިނުމަށް ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅި 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓްދީފައި. އެހެންވީމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރަށް މި ގޮވައިލަނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ހުރިހާ ކައުންސިލުތަކެއްގެ އެކައުންޓަށް އެފައިސާ ޖަމާކޮށްދިނުމަށް. ވަކިވަކިންނެއް ނޫން ޖަމާކޮށްދެންވާނީ، އެއްފަހަރާ. އެހެންނޫނީ ރައްޔިތުންނަށް އިހުލާސްތެރި ސަރުކާރެކޭ ނުބުނެވޭނެ.'' ޝިޔާމު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ޝިޔާމުވަނީ މިސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދައްކަވައިފައެވެ.

ޝިޔާމު ވިދާޅުވީ މިއަދު މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު، މަސްވެރިންނަށް ލިބުނު އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތް ކަމަށެެވެ. މަސްވެރިން ބާނާ މަހުގެ ބައިޓަނު ފެލިވަރަށް ކިރުވެނީ ދުވާލު ހަތަރު ދަމު ކިޔޫގައި އޮވެގެން ކަމަށާއި މަސް ކިރުވައިފިނަމަ ލާރިކޮޅުވެސް މަސްވެރިންނަށް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެގެން ސަރުކާރާއި ހަވާލުވި ނަމަވެސް މަސްވެރިންނަށް ސަބްސިޑީ ނުދޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ބާނާ މަހަށް ހަމައަގު ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި އިރު މިސަރުކާރުން މަސް ކިލޯއަކަށް ހަތަރު ރުފިޔާ ދޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ތުހުމަތު ކުރެއްވިއެވެ.

އަންނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި 37.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގައި ކައުންސިލުތަކަށް 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
2 ކޮމެންޓް

އަހަރުގެ ފުރަތަމަދުވަހު ކަޢާުންސިލު ތަކައް ސޭބޯންދީބަލަ މާރަގަޅުވާނެ ދެން މީކާކު ކޮބާހައިސިޔަތު ބަޖެޓައް ވޯޓުނުދޭ ބޯގޯސް ؟؟؟

ބަލަ ޝިޔާމު އަޅުގަނޑު ކަލެއައް މިކުރަނީ އަމުރެއް ލައިވްޓެލަކާސްޓު ކޮށްގެންހުރެ މިގައުމުގެރަތްޔަތުން ހޮވާ ފައިތިބިވެރިންނައް ބަވާއެއްވެސް އަދަބެއް ނެތި ކުޑަކުދިން ޓީވީދޮށުގައިި ތިބޭވަގުތު އަނގަ ހަޑިނުކުރުމައް އަންގަން

ހަބަރު