ADS BY VOICE

ސިޑިއަކުން އަރަނިކޮށް މޯދީ ވެއްޓިއްޖެ

- 6 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ސިޑިއަކުން އަރަނިކޮށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ، ސިޑިމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިންޑިއާގެ ގަންގާ ކޯރުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބައްލަވައިލެއްވުމަށްޓަކައި މޯދީ މިއަދު ގަންގާ ކޯރު ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށެވެ.

ވެއްޓިވަޑައިގަތުމާއެކު ހަށިފާރަވެރިންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު މޯދީ ތެދުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެހާދިސާގައި މޯދީއަށް ގެއލުންވި ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ކަމާބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

80%

20%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު