ސިޑިއަކުން އަރަނިކޮށް މޯދީ ވެއްޓިއްޖެ

- 1 month ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ސިޑިއަކުން އަރަނިކޮށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ، ސިޑިމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

އިންޑިއާގެ ގަންގާ ކޯރުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބައްލަވައިލެއްވުމަށްޓަކައި މޯދީ މިއަދު ގަންގާ ކޯރު ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށެވެ.

ވެއްޓިވަޑައިގަތުމާއެކު ހަށިފާރަވެރިންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު މޯދީ ތެދުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އެހާދިސާގައި މޯދީއަށް ގެއލުންވި ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ކަމާބެހޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

80%

20%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު