ADS BY VOICE

ހޯރަ އިއްބެ ހައްޔަރުކުރި އިރު ކުއްޖާއަށް އަށާރަ އަހަރު ނުފުރޭ، އެކަމަކު އޮތީ ރަންކިޔާފައި: ސިރާޖު

- 2 months ago 2 - އިނާޒް މޫސާ

ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ބަދުއަޚްލާގީ އަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެގެން 10 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ އބްރާހީމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) ހައްޔަރުކުރިއިރު ކައިވެނިކުރަން ރަންކިޔާފައިވާކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މޫސާ ސިރާޖު މިފަދައިން ޓުވީޓު ކުރެއްވީ، ދެ އަހަރުގެ ތުއްތުކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައިގައި އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ އާއި ކާފަ، އަދި މުނި ކާފަ ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އާދަމް ޝަމީމް ކުރެއްވި ޓުވީޓަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމަށް ބުނާ އަންހެން ކުއްޖާއާ ކައިވެނިކޮށް ހޯރަ އިއްބެ އާއި އޭނާގެ ދަރިންވެސް ތިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި ހައްޔަރުކުރިއިރު އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް 18 އަހަރު ފުރެން އޮތީ ދުވަސްކޮޅެއް ކަމަށާއި ހައްޔަރުކުރި އިރު ކައިވެންޏަށް ރަން ކިޔާފައިވާކަމަށް ވެސް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއެހުމުގެ ބަދަލުގައި ހޯރަ އިއްބެގެ މައްސަލަ އެއްކޮށް ސްޓަޑީކޮށްލުމަށް މެމްބަރު ސިރާޖު ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލު އާދަމް ޝަމީމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

ހޯރަ އިއްބެގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ދިހަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމާއި ގުޅިގެން އޭނާ ހުކުމްތަންފީޒު ކުރަމުން ދަނިކޮށް، ހޯރަ އިއްބެ މިނިވަންކުރީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހެވެ. ނަމަވެސް އެމައްސަލައާއި ގުޅިގެން އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް، ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހޯރަ އިއްބެ މިނިވަން ކުރުމަކީ އެއީ އެންމެ ރަގަޅަށް ކުރެވުނު ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

83%

0%

16%

2 ކޮމެންޓް

ދުވަސްކޮޅެއް އޮތަސް 18 އަހަރު ނުވަންޏާ ވާނީ ހަމަ ކުޑަކުއްޖަކަށް... ގޯސް ކަންތައްތަކަށް ފަސްއަޅާ ފޮރުވަން ނުހަދާ..މާދަމާ ތިމާގެ ދަރިއަށް އެކަހަލަ ކަމެއްވިނަމަވެސް ހަމަ ތިހެންތޯ ބުނުއްވާނީ.. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރަން ތިބޭ މީހުން ތިވައްތަރަށް ވާކަހަ ދެއްކީމަ ވަރަށް ހަޑި ..ސިޔާސީ ވެގެންގޮސް ހުސްވެފަ ހެވާ ނުބައި ވަކިނުވޭ

2 އަހަރަކަސް 17 އަހަރަކަސް ރާއްޖޭގައި ހިނގާނީ އެއްހުކުމެއް ނޫންތޯ. ސިރާޖު މޮޔަފުޅު ވީތޯ.

ހަބަރު