ADS BY COCA COLA

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

- 1 month ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްކުރުން އަވަސްކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ކޯޓުތަކުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުންނާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

އެ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާާނެއްގައި ބުނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް، ކޯޓުތަކުން އަވަަސް ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި، އެފަދަ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކުގައި ލަސްވުމަށް ދިމާވާ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށް ކޮމިޝަނުން ކޯޓުތަކުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުންނާއި ބައްދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޯޓުތަކަށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ހުށައެޅިފައިވާ އަދަދާއި، އެ މައްސަލަތައް ނުނިމި ހުރި އަދަދު އަދި ނުނިމި ހުރި ސަބަބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ހޯދާފައިވާނެކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުން އަވަސްވާނޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބްލޮކް ޓްރައިލްސް ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ބަލަން ފެށޭނެ ނިޒާމެއް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ގާއިމު ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީން ނިންމާފައިވާކަމަށް މި ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް،  މިފަދަ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަށް ހިންގުމާ ގުޅޭ އެންމެހާ އިންތިޒާމުތައް ވަރަށް އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ތެރޭގައި ޑިޕާޓްމަންޓް ޑީޖޭއޭ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމު ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސާނެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ދިންކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ބަޔާން ނިންމާލަމުން ޖޭއެސްސީން ވަނީ މިގޮތަށް އަަމަލުކުރުމަށް ކޯޓުތަކުގެ އިސް ފަނޑިޔާރުންނާއި އިދާރީ ވެރިން އެއްބާރުލުމާއި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީ، މަރުހަބާ ކިޔުމަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޓުތަަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މުސަތަގުބަލުގައި އަވަސް ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލިބުނު ބާރެއް ކަމަށް ދެކޭކަމަށް ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު