ADS BY VOICE

ކަރަންޓީން ނިންމާފައި ރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ހަމަޖައްސައިދޭނަން: މަބްރޫކް

- 1 month ago 9 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން އައިސްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ފުރިިހަމަކުރުމަށްފަހު ފެސިލިޓީތަކުން ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކުން ރަށަށް ދާން ބޭނުންނަމަ އެކަން ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވޮއިސްގެ ފަރާތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮަޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވީ ކަރަންޓީންގެ ސާދަ ދުވަހުގެ މުއްދަތު ނިންމާލުމަށް ފަހުގައި ރަށްރަށަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެފަރާތްތަކުން ރަށަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މާލެއަށް އައިސް މަޑުކޮށްފިނަމަ ރަށަށް ގޮސް، ސާދަ ދުވަސް ވަންދެން ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި މަޑުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން މާލެ ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުންދިޔަ އުސޫލަކީ ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ނިންމައި، އެގްޒިޓް ސްކްރީނިންގ ހެދުމަށްފަހު މާލެއަށް ގެނެސް އާއިލާއާއި ހަވާލުކުރުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

33%

66%

0%

9 ކޮމެންޓް

މަބްރޫކް ޗައިނާއިން އަޅާނިމްމާފަ އެޗްޑީސީ އާއި ހަވާލްކުރި ފުލެޓަށް ރައިޔަތުން މިހާލަތުގައިވައްދަންވީ ނޫންތޯއޭ ކިހާދެރަކަމެއްތަ

ރިސޯޱެއްގަ 28 ދުވަހު ހުރެފަ ރަށައް ދާން ޱިކެޱު ނަގާފަ އޮއްވާ މާލެ ލޮކްޱައުން ވީ މުސާރަކޮލޅުވެސް ނުލިބި 10-12 މީހުން ތިބި ރައްޱެއްސެއްގެ ކުޱަ ކޮޱަރި އެްއްގެތެރޭ ތާށަވެފަ މިހިރީ މޯލްޱިވިއަނުން ފޯންވެސް ނުނަގާަ ޱިކެޱައް ލޮކްޱައުންގެ ފަހުން ދަތުރު ކުރެވޭނެތޯ ނޫުންތޯ މިކަން ވެސް ސާފު ކޮއް ދީިބަލާށޭ ވެސް އަހާލަދީ ޕުލީސް ވަރައް ހާލުގަ މި އުޅެނީި

މާލޭގަ ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގަ ތިބި މީހުންނަށް ވެސް މާލެ އަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ހަދައިދޭން ޖެހޭ. ރަށަކަށް 4 ދުވަހަށް އައި ގޮތަށް މިތާ ތާށިވެފަ މިތިބީ. ރުފިޔާ ދީގެން ތަނެއް ހިފައިގެން ތިބެން ޖެހެނީ. މިހާރު ރުފިޔާ ވެސް ހުސްވަނީ. ރަށު ކަަަައުންސިލް އިންވެސް ގޮތެއް ހޯދަ ނުދޭ. މި ކަމަށް އަވަހަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުން އެދެން.

އެކަކުވެސް އެސުވާލެއްް ނުކުރެ ރާއްޖެ ތެރެމީހުން ވެސް ރަށަފޮނުވައިދޭންވާނެ.

ރަށުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން މާލެ އައިސް ތިބި މީހުންނަށްވެސް ރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދެވޭނެތޯ އަހާލަދީބަލަ. ޢައީ ޑޮކްޓަރަަށް ދައްކަން. ޢެކަންނުވެ އަތުގަ ހުރި ރުފިޔާކޮޅު ހުސްވެ ސަލާންޖަހަން ޖެހޭ ހާލަތައް މި ދަނީ. ހެޔޮ ޓެސްޓުކޮށްފަ އެއްމަސް ދުވަހަށް ރަށު ކަރަންޓީނަށް ފޮނުވާލިޔަސް. މާލެ މާ ނުރައްކަލޭ ބުނެލަދީބަަލަ މަބްރޫކް ކައިރީގަ. ރޯދައަށް މުދާ ހިފައިގެން މިއަދު މެންދުރު ފުރާ ބޯޓުތައް ދެން ނޭނގެ އަންނާނެ ދުވަހެއްވެސް. އަހަރުމެންވެސް މީ ހަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން.

ދެން އޮންނަ ޕްރެސް އަކު ސުވާލު ކޮށް ބަލަ ރަށްރަށުން މާލެ އައިސް ތާށިވެފަ ތިބިިމީހުންނަށް ނުދެވެނީ ކީއްވެތޯ.މަބްރޫކު 1676 އަށް ގުޅަން އެތަނުން ބުނީ 115 އަށް ގުޅާށޭ. ޢެކަމު ފޯނު ނުނަޤާ..ކިހިނެއް ކުލި ދައްކައިގެން އުލޭނީ

ހަބަރު