ADS BY VOICE

މާލޭގައި ދެން ބާޒާރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނީ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު!

- 3 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާދަމާއިން ފެށިގެން ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން މާލޭގައި ފިހާރަތަކަށް ގޮސް ބާޒާރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ކޮންމެ ގޭބީސީއަކަށްވެސް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރުކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ފުލުހުން މިރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން ބާޒާރުކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ހުއްދަތަކަށް ބަދަލެއް ގެނެވޭނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ބާޒާރަށް ދެވޭނީ ހަފްތާއަކު 1 ފަހަރުކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

"ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އާ ގަޑިތައް އާ މެސެޖަކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ. އަލުން ރެޖިސްޓަރކުރައްވަން ނުޖެހޭނެ"، ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މިގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ނިންމީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސާޖެއް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ބެލެވޭގޮތުގައި މި ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އުޅޭ އާންމުންގެ އަދަދު ދަށްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.

ބާޒާރުކުުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހެނީ ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު