ADS BY VOICE

ރައީސް ނަޝީދަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ އަސާސްތައް މަތީ ދެމި ހުންނެވި މުސްލިމެއް: އެމްޑީޕީ

- 1 month ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އަދި އެމްޑީޕީގެވެސް ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލާގެ ރިސާލަތު ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އަދި އެ ބޭފުޅާއަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތައްމަތީ ދެމި ހުންނެވި މުސްލިމެއްކަމުގައި އެމްޑީޕީއިން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީ އިން މިމޭރުމުން ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދާއި މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ރ.އަނގޮޅިތީމު ޖީޒާ، އަލީ އިބްރާހިމް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ދެއްކި ވާހަކަތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

މިގޮތުން މިބަޔާނުގައި ވަނީ ނަޝީދު، ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް އާއި ގުޅޭގޮތުން އަދި ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ކަމަށް ބުނެި އަލީ އިބްރާހިމް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ހަރުއަޑުން ކުށްވެރި ކުރާކަމަށެވެ.

އަދި އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް އަމާޒަކީ އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތް ކުރުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވެއެވެ.

"މިޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާޢިދު ބިނާވެފައިވާނީ އަދި، މިޕާޓީން ކަނޑައަޅާ އެންމެހައި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާފައިވާނީ އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތްކޮށް، އިންސާނީ ޤަދަރާއި ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކޮށް ޑިމޮކްރެޓިކް އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުމަށް އެންމެ އިސްކަން ދީގެނެއެވެ. މިޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ރަސޫލު ސައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް ގެ ރިސާލަތު ފުރިހަމައަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަދި، އިސްލާމް ދީނުގެ ރިވެތި އުޞޫލުތަކާއި އަސާސްތައް މަތީ ދެމި ހުންނެވި މުސްލިމެކެވެ."

މީގެ އިތުރުން ރަސޫލާގެ ސުންނަތަކީ ވަރަށް އުފާކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހިމެނޭ ސުންނަތެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

“އަޅުގަނޑަކީ، ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ އެއްވެސް ޝައްކުކަމަކާ ނުލައި ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރާ މީހެއް. ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަކީ، އަޅުގަނޑު އެ ސުންނަތުގައިވާ ކަންކަމާ މެދު އިންތިހާއަށް އުފާކުރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ސުންނަތެއް” ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީ އިންވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ދީނީ އަޤީދާ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު އުފައްދައި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަޝީދާއި މެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އިސްލާމްދީން ހަތިޔާރަކަށް ހަދައިގެން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދައި، ދޮގުވާހަކަތައް ދައްކައި، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަޝީދާއި މެދު ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް ކުރަމުންދާ "ވިޔާނުދާ" އަމަލުތައް ހުއްޓާލުމަށް އެމްޑީޕީއިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

"މިޕާޓީން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދާމެދު އެފަދަ ވާހަކަ ދައްކައި، އެވާހަކަތައް ފަތުރައި ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދަކީ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ހަމާލާދިނުމެވެ.

އެމްޑީޕީއިން ވަނީ ޢެހެން ކަމުން ނަޝީދާއި މެދު އެވާހަކަ ދެއްކި އަލީ އިބްރާހިމް އާއި އޭނާގެ ވާހަކަތައް ފެތުރި ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ގޮވާލާފައެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު