ADS BY VOICE

ެއިންފްލޭޝަނަރީ ޕްރެޝަރެއް އަންނާނެކަމަކަށް އެހާބޮޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ: އަމީރު

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުގެ ހާލަތުން އަރައިގަންނަ ވަގުތުގައި ތަކެތީގެ އަގު މާބޮޑަށް އުފުލިގެން ދާނެކަމަށް ނުވަތަ އިންފްލޭޝަނަރީ ހާލަތަކަށް ދާނެކަމަށް ގަބޫލުނުކުރެއްވޭކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ADS BY ORCHID

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ދަރުބާރުގޭގައި އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވޮއިސްގެ ފަރާތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ އަމީރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ފެންނަމުންދާ މަންޒަރަކީ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ކުރާ ޑިމާންޑް ދަށްވެ އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް މަޑުޖެހިފައިވާތަން ކަމަށެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއްގައި އިންްފްލޭޝަނަރީ ޕްރެޝަރއަކާއި ހަމައަށް އައުމަށް ބޮޑު ޖާގައެއް އޮންނާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންވެސް އިންފްލޭޝަނަރީ ޕްރެޝަރެއް މާބޮޑަކަށް އަންނާނެކަމަށް ގަބޫލުފުޅު ނުކުރެއްވޭކަމަށްވެސް އަމީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރ ވަނީ ރާއްޖެއަށް އިންފްލޭޝަން އަންނަ މައިގަނޑު ގޮތަކީ އެތެރެކުރެވޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެގެންކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ނަމަވެސް މި ދުވަސްވަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ބާޒާރުގައި ތެލާއި އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އަމީރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިނިސްޓަރ ވަނީ އިންފްލޭޝަނެއް އަންނާނެ ހާލަތަކަށް ވާނީ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ޑިވެލުއޭޓް ކުރާ ހިސާބަށް ގޮސްފިނަމަ ކަމަށެވެ. 

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް ބަޖެޓް އެގްޒެކެޓިވް އަހުމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދު ހުޅުވާލެވޭ މިންވަރަކުން އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ޑިވެލުއޭޓް ކުރަން ޖެހޭނެފަދަ ހާލަތެއް އައުން ކުޑަކުރެވިގެން ދާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވި ބޭރު ފައިސާ އައުން އިތުރުވުމުން އެ ރިސްކް ކުޑަވާނެކަމަށް ސަރުވަޝް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ސަރުވަޝް އިތުރަށް ވަނީ މިހާރުވެސް ތަކެތީގެ އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ވިއްކޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގު ކަނޑައެޅުން ފަދަ ކަންތައްތައް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު