ADS BY VOICE

އެމްޑީޕީގައިވެސް "މައުމޫނިޒަމް" އޮވޭ، އެކަމަކު ތަފާތު ނަމެއްގައި: ރޮޒައިނާ

- 1 month ago 3 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގައިވެސް "މައުމޫނިޒަމް" އޮންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން އޮންނަނީ ތަފާތު ނަމެއްގައި ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެކަމަނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އާއިލީ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އުމޭ މުހައްމަދު ކުރި ޓްވީޓަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

އުމޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ޑީއާރްޕީ މީހުންނަކީ އެމްޑީޕީ މީހުން ނޫންކަމަށާއި ދެފަރާތަކީ އެއްބަޔެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ޕާޓީ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީ ބައެއްކަމަށް ހެދިގެން ސިއްރު ސިއްރުން މަކަރުވެރި ކަންތައްތައްކޮށް، ބައިބައިކޮށް ވެރިކަން ކުރުމުގެ ނުބައި ގޭމް ކުޅެމުންދާކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

އުމޭގެ ޓްވީޓް ފެނުމުން ތަދުވޭތޯ ޕީޕީއެމްގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ އެކްޓިވިސްޓަކު އެހުމުން އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ވަރަކަށް ތަދުނުވާކަމަށާއި، ސަބަބަކީ އުމޭއަށް ރައީސް ޞާލިހަކީވެސް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކީ ވަކިބަޔަކަށް ވަދެވޭނެ ތަނެއްނަމަ ގޭޓްތައް ތަޅުލުމަށް އެކަމަނާ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މައުމޫނިޒަމް އޭ ބުނެވޭ އުސޫލަކީ ހަމައެކަނި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނަށް ޚާއްސަ އެއްޗެއް ނޫންކަން ފާހަގަވާ ކަމަށާއި، އެކަން އެމްޑީޕީގައިވެސް އެހެން ނަމެއްގައި އޮންނަ ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މައުމޫނިޒަމް އަކީ ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގައި އިސް މަގާމުތަކުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލީ ފަރާތްތަކާއި ގާތް ފަރާތްތައް ތިއްބެވުމަށް އެމްޑީޕީން ދިން ނަމެކެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރޮޒައިނާއަކީ ޑީއާރްޕީގައި އިސް ސަފުގައި އުޅުއްވުމަށްފަހު އެމްޑީޕީއަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އެއްފަރާތެކެވެ

100%

0%

0%

3 ކޮމެންޓް

ތެދުވާހަކައެއް، މުޅިމާލޭގައިވެސް ބޮޑުގެ އެއް މައުމޫނު ދީފަ، ޑޮނާޑް ގާމަންޓް މުއްސަނދިވެގެންދިޔައީވެސް އެ ސަރުކާރުގަ

އެމްޑީޕީގަވާ މައުމޫނިއްޔަ ނިޒާމަކީ ރޮޒެއިނާއެވެ. މި ބޯބުރާންްިިިިިިިިިތިވެ ފަހުރި އަންހެނާ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ މައިދާނައްނެރެ ޕާލަމަންޓުން ގޮޑިއެއް ހޯދަދިނީވެސް މައުމޫން އެހެންވެ މީނަ މައުމޫންދެކެ ވަރައްލޯބިވާނެ

ތނޫސް ލިޔާއިރު ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅު ފޮންޓަކުން ލިޔެބަލަ

ހަބަރު