ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ޔާމީނާއި ބެހޭގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ މީޑިޔާތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަަޅާނަން: ވަކީލުން

- 4 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ބެހޭގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ މީޑިޔާތަކާއި މެދު ގާނޫނީގޮތުން އެޅެންހުރި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެ ޓީމުން މިފަދައިން ބުނެފައިވަނީ ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިޔާގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީންގެ އެންމެ ފަހުގެ އިސްތިއުނާފީ ޝަރީއަތާއި ގުޅިގެން ޚަބަރު ފެތުރިގޮތާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް، މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނީ ޚަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއާޒް ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދިނުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއް ނެތި، ހަމަކަމާއި އެކު ގެނެސްދޭން އިސްކަންދީ، ތެދު މައުލޫމާތުތައް ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުގެ ދަށުން ކޮންމެ ބްރޯޑްކާސްޓަރަކުވެސް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ހަމައެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީޑިޔާގެ ވަސީލަތްތަކުގައި ޝާއިއުކުރާ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތަކީ ސައްހަ ތެދު މައުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކުރަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮށް، ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ޝާއިއުކުރުމުގައި އެ އެއްޗެއްގެ ހަގީގަތް އޮޅުވާނުލާން ދިވެހި މީޑިޔާގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާގީ މިންގަނޑުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް ޕަބްލިކް ސާރވިސް މީޑިޔާއަކީ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއަށް ވެހުރެ، އެ އުސޫލުތައް މުގުރާލައި ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރުމަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި މީޑިޔާގައި ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފު ކަމެއްކަމަށް ވަނީ ބަޔާނުގައި ބުނެފައެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޕީއެސްއެމްއަކީ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތްތައް ފެށުނީއްސުރެ، މި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ކަންތައްތައް ހިނގާދާ ގޮތުގެ އަސްލު ގެނެސްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ގޯސް ތަޞައްވުރެއް އުފެދޭގޮތަށް ޚަބަރު ފަތުރާ ފަރާތެއްކަން ނުހަނު ހިތާމައާއި އެކު ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މީގެކުރިން ޕީއެސްއެމްގެ ޗެނަލެއްގެ ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާފަދަ ރައިވަރެއް ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވާ ކިޔުއްވި މައްސަލަވެސް ވަނީ ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި ބަޔާން ނިންމާލަމުން ގާނޫނީ ވަކީލުން ވަނީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި މީޑިޔާގައި ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ޚިލާފަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ގުޅޭގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރައި، އެމަނިކުފާނުގެ އަބުރުފުޅަށް ހުތުރުވާފަދައިން ކުރެވޭ ކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް އެޅެން އޮތް އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަަޅާނެކަން މީޑިޔާތަކަށް އަންގާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު