ADS BY VOICE

ހައިކޯޓުން ހުއްދަދިންކަމުގައިވިޔަސް ރައީސް ޔާމީނަށް ވަކީލުންނާއި ބައްދަލުނުވެވޭ ކަމަށް ބުނެފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް، އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމާއި ބައްދަލުނުވެވޭކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އިސްތިޢުނާފުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވިފައިވާ އިރު އަދި އެ އަޑުއެހުމަށް ރައީސް ޔާމީން ހައިކޯޓަށް ޙާޟިރުވެސް ކުރެވިފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ ބައްދަލު ނުކުރެއްވޭ ކަމަށާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި ސީދާކޮށް ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ އެ ފުރުޞަތު ބޭނުންފުޅުވާކަމަށް އެ އަޑުއެހުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ އެ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުން ނިންމަވާލެއްވީ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާ ސީދާކޮށް ބައްދަލު ކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ދައުލަތަށް އެންގެވުމާއެކު އެ މައްސަލައިގައި ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އެ ފުރުޞަތު ލިބުމަށްފަހު އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަވާނެ ކަމަށް އިޢުލާނު ކުރެއްވުމަށްފަހުގައިއެވެ.

"މި އަޑުއެހުން ނިމުނު ފަހުން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުންނަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން 14 ޖޫން 2020 ގެ ތާރީޚުގައި ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި 2020 ޖުލައި 08 ވަނަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ބޭއްވުނު ޝަރީޢަތުގައި، މައްސަލަ ބެއްލެވި ޤާޟީ ނިންމަވާފައިވާ ގޮތަށް، ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭނޭ ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައި ވެއެވެ"، ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ ސިޓީއާގުޅިގެން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ބައްދަލުކުރުމަށްޓަކައި ވަކީލު ބައްދަލުވުމަށް އެދޭ ފޯމު މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ މާލޭ ޖަލަށް ހުށަހަޅަން ދިއުމުން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ސީދާކޮށް ގާތުން ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އަންގައި ވަކީލު ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ބައްދަލު ވުމަށް އެދުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެންގެވި އެންގުމާ ގުޅިގެންކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަދި ބައްދަލުވުން ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް އަންގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ ދެއްކުމުން ވެސް ވަކީލު ބައްދަލުވުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އިންކާރުކޮށް ފޯމު ވެސް ބަލައިގަނެފައި ނުވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ވެސް އަންގަވާފައިވާ ގޮތަށް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ވަކީލުން ސީދާކޮށް ގާތުން ބައްދަލުކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިނުދީ ޤާނޫނުއަސާސީން އެމަނިކުފާނަށް ލިބިލައްވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤަށް ހުރަސް ނުއެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ތައްޔާރުކުރައްވައި 12 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ، ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ދޭންޖެހޭކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނާމެދު ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ ޢާންމު އުޞޫލަށް ބަލާއިރު ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތައް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންޖެހޭކަން އެނގޭއިރު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އެ ފުރުޞަތުން މަޙުރޫމު ކުރެވިފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ޗެނަލްތައް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވީނަމަވެސް މިހާރު އެ ވަޞީލަތް ބޭނުންކުރުމުން ވެސް ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މަޙްރޫމްކޮށް، ޚަބަރު ފަތުރާ އެއްވެސް ވަޞީލަތެއް ލިއްބައިނުދީ އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ދިއުން ހުއްޓާލުމަށް ވެސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު