ADS BY VOICE

އުތެމައިން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި އިސްލާހުކުރަންވީ ބައިތައް ވާނީ އަންގާފައި: ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު

- 6 days ago 3 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އުތެމައިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ހުރި އިސްލާމްދީނާއި ފުށޫއަރާ ބައިތައް އިސްލާހުކުރުމަށް އެ ޖަމްއިއްޔާއަށް އެންގިފައިވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ވީޓީވީއިން ގެނެސްދިން ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.ޒާހިރު ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީނާއި ފުށުއަރާ ފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކައިފިނަމަ، އެބަޔަަކަށް ނަސޭހަތްދީގެން އެކަން އިސްލާހުކުރުމަކީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އުތެމަ ޖަމްއިއްޔާއިން ނެރުނު ރިޕޯޓްގެ މައްސަލައިގައިވެސް އަމަލުކޮށްފައިވާނީ ހަމަ އެ މޭރުމުންކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވަނީ އެ ރިޕޯޓްގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ފާހަގަ ކުރުމުން، އުތެމައިން އެކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ޑރ.އަހުމަދު ޱޒާހިރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެ ރިޕޯޓްގައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކަކީ ދީނީގޮތުން މައްސަލައެއްކަން އުތެމަ ޖަމްއިއްޔާގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް ސާފެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވާން އެންގުމުން އެކަމަށް ތަބާވެ، ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީވެސް ހަދަމުންދާކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

100%

0%

0%

3 ކޮމެންޓް

މިއީ އެއްބައެއް

ރިޕޯޓުން ބައެއް އިޞްލާޙު ކުރުމަށް އެންގުމަށްވުރެ މުހިއްމީ ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން

ތީ ގަބޫލް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކެއްނޫން. ދީނާ އިދިކޮޅަށް ބަސް ބުނުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ދެން އެމީހުނާ މެދު ކަންތައް ކުރަން ޖެހޭގޮތް އެނގި ހުރެ ތިކަހަލަ ވާހަކަ ދެއްކީމަ ވާނީ އެމީހުންނާ ބައިވެރިވި ކަމަށް.

ހަބަރު