ADS BY PIZZA KITCHEN

މެންބަރު ޝިޔާމަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ޕީޕިއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމްގެ ބަލިހާލުކޮޅު ގޯސްވުމުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ގެއަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޕީޕީއެމް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޝިޔާމްގެ ސިއްޙީ ހާލުކޮޅު ދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ގެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ޕީޕީއެމްގެ ބަޔާނުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޝިޔާމްގެ ހާލުދެރަވެފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އިންނަވަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް ޝިޔާމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅާމެދު އިތުރު ތަފްސީލެއް އެޕާޓީން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު