ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ބިރަކާނުލައި މަޖާކުރަނިކޮށް ކުރިމަތިވި ކަންތައް!

- 3 months ago 2 - އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން

އިންސާނާގެ ދުނިޔަވީ ޙަޔާތަކީ ކުޅިވަރު ކުޅުމަށާއި، މަޖާކަމަށް ލޯބިކުރުން އިންތިހާއަށް ހިމެނިގެންވާ ޙަޔާތެކެވެ. އިންސާނުންކުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ މިފަދަ ކުޅިވަރުތަކާއި، މަޖަލުގެ ތެރެއަށް ޣަރަޤުވެ، ތިމާމެން ޚަލްޤުކުރެއްވި މަޤްޞަދުގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލައިފައިވާ މީހުންނެވެ. ދުނިޔަވީ ޙަޔާތަކީ ދާއިމީ ޙަޔާތުގެ ފަލާޙާއި ކާމިޔާބުގެ ގޮވާންކުރުމުގެ ދަނޑުކަން އެބައިމީހުން ނުދަނެއެވެ. މި ކަންތައްގަނޑުގެ ތެރޭގައި ޙަލާލެއް ޙަރާމެއް ބަލާލުމެއްނެތި، ތިމާމެން ހިތްއެދޭ، ހިތަށް "އުފާކަން" ގެނުވާކަމަށް ދެކޭ އެންމެހާ ކަމެއް ފަތުރާ ރާވައި ހިންގަންފަށައެވެ. ދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގައި މިކަން އިންތިހާއަށް ގޮސްފައިވާލެއް ބޮޑުކަމުން، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އެތައްތަނެއްގައި ދުނިޔަވީ ޙަޔާތް ޞިފަކުރައްވާފައި ވަނީވެސް މިފަދައިންނެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

((إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ)) މާނައީ: "ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ވާކަން ކަށަވަރީ، ކުޅިވަރެއްކަމުގައްޔާއި، މަޖަލެއްކަމުގައެވެ."

ދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގެ އަގުބޮޑު ވަގުތުތައް ކުޅިވަރާއި، މަޖަލާއި، ސަކަރާތުގައި ނަގާލުމަކީ ޝައިޠާނުން އެކަމަށް ލޯބިކުރާކަމެކެވެ. ތަފާތު ނަންނަމުގައި އެފަދަ ކަންކަމަށް ގޮވާލައި، އެކަންކަމަށް މަގުފަހިކުރުވުމަކީ ޒަމާނުގެ އޮއިވަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އޮއިވަރެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުން، އެބައިމީހުންގެ ޙަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު ދުވަސްތައް ކުޅިވަރާއި، މަޖަލުގައި ހޭދަކުރުވުމެވެ. ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރިކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ކަންކަމުން ދުރުކޮށްފައި ބެއިތިއްބުމެވެ. ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތެރެއިން ހުއްދަ އެތައްކަމެއް އެބަހުއްޓެވެ. މާތް ﷲ ރުއްސަވާވޮޑިގެންވާގޮތުގެ މަތިން ހުއްދަ ރަނގަޅު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަކީ އޮތްކަމެކެވެ. ދުނިޔަވީ ގޮތުން މަންފާކުރަނިވި ކުޅިވަރުތައް ކުޅެ ހެދުމަކީ އިސްލާމްދީން މަނާކުރާކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ހުއްދަކުރައްވާފައިވާ އިމުގެ ތެރެއިން އުފާކޮށް ހިތްހަމަޖެއްސުމަކީ އޮތްކަމެކެވެ.

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ނަމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ޙުދޫދުން ބޭރުވެ، ރައްބެއް ރަސޫލެއް ޤަބޫލު ނުކުރާ މީހުންގެ އެޖެންޑާތައް މުސްލިމް މުޖުތަމަޢުތަކަށް ފައްތަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ގިނަވެފައެވެ. ﷲ ޙަރާމްކުރާއްވާފައިވާ މިއުޒިކާއި، ނެށުމާއި، ދެ ޖިންސު މައްސުނިވެގެން މަޖާކުރުން ފަދަ މާތް ﷲ ނުރުއްސަވާ ކަންކަމަކީ މުނިފޫހިފުލުވުމުގެ އެންމެ މުހިއްމު އަސާސީ ކަންކަން ކަމުގައި ދައްކައި އެކަން ޒީނަތްތެރިކޮށްދޭން ކުރާ މަސައްކަތްވަނީ ގިނަވެފައެވެ.

ދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގައި ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގެ ތެރޭގައި ޣަރަޤުވެ، އުޚްރަވީ ޙަޔާތުގެ މަތިން ހަނދުމަނެތިކޮށްލި އެތައް ޤައުމެއްގެ ބައެއް މާތް ﷲ ވަނީ ނެތިކޮށް ހަލާކުކޮށްލައްވާފައެވެ. نوح عليه السلام ގެ ޤައުމުގެ މީހުންނެވެ. އެބައިމީހުން އުޅެމުން ދިޔަގޮތްތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެކަލޭގެފާނު ނަސޭޙަތް ދެއްވުމުންވެސް، އެކަމަށް ކުރީ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައެވެ. އާޚިރުގައި ވަރުގަދަވެގެންވާ ޠޫފާނަކުން މާތްﷲ އެބައިމީހުން ހަލާކުކޮށްލެއްވިއެވެ. ھود عليه السلام ގެ ޤައުމުގެ މީހުންނެވެ. އެބައިމީހުންގެ އިސްކޮޅާއި، ބާރުގަދަކަމާމެދު ބޮޑާވެ، ކިބުރުވެރިވަމުން ދިޔައެވެ. ވަރުގަދަވެގެންވާ ފިނިވަޔަކުން މާތްﷲ އެބައިމީހުން ހަލާކުކުރެއްވިއެވެ. صالح عليه السلام ގެ ޤައުމުގެ މީހުންނެވެ. ހިތްއުފާކުރުމަށް ފަރުބަދަތައް ކަނޑައިގެންނާއި، އެތަންމިތަނުގައި ރީތި ގެތަކެއް އަޅަމުން ދިޔަ ނުބައިވެގެންވާ ބައެކެވެ. ވަރުގަދަ ބިންހެލުމަކުން ކަކޫމައްޗަށް ތިރިވެ، މަރުވެފައިތިބި ބަޔަކު ކަމުގައި މާތްﷲ އެބައިމީހުން ލެއްވިއެވެ. لوط عليه السلام ގެ ޤައުމުގެ މީހުންނެވެ. ބިރެއްނެތި މަޖާކުރުމާއި ޝަހްވަތްތަކަށް ތަބާވުމުގައި ހައްދުފަހަނައެޅި ބައެކެވެ. އޭގެކުރިން ދުވަހަކުވެސް ބަޔަކު އަރައިގެންފައިނުވާ އެއްޖިންސުގެ ގުޅުމުގެ ފާޙިޝް ޢަމަލު ހިންގަމުން އައި ބައެކެވެ. އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ހިލައިގެ ވާރޭއެއް ވެއްސަވައި، މުޅި ރަށް އެފުށްމިފުށަށް ޖެއްސެވިއެވެ.

شعيب عليه السلام ގެ ޤައުމުގެ މީހުންނެވެ. ގަނެއްވިއްކުމުގައި މަކަރުހަދައި، މީސްތަކުންގެ މުދާތައް ބާޠިލުގޮތުގައި ކައިއުޅުނު ބައެކެވެ. މާތް ﷲ އަށް އީމާންވި މީހުން އެކަލާނގެ މަގުން އެއްކިބާކުރުމަށް ތަފާތުކަންކަން ކޮށް އުޅުނުބައެކެވެ. ބިރުވެރި ބިންހެލުމެއް، އެބައިމީހުންނަށް އައިސްޖެހުނެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ގެތަކުގައި ކަކޫމައްޗަށް ތިރިވެ، މަރުވެފައިތިބި ބަޔަކު ކަމުގައި އެބައިމީހުން ވިއެވެ. މި ނޫންވެސް އެތައް ބައެއް މާތް ﷲ ވަނީ ހަލާކުކުރައްވާފައެވެ.

ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނޭވެ! އާޚިރަތުގެ ދަތުރަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްބޭނުންވާނެ ޞާލިޙު ޢަމަލުތައް ކުރަން ލިބިފައިމިވާ ކުޑަކުޑަފުރުޞަތު، ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގައި، ޣާފިލުކަން މަތީ ހޭދަކުރުމަކީ އެކަންކަމާމެދު ފަހުން ހިތާމަކުރަން ޖެހޭނެކަމެކެވެ. އާޚިރަތުގެ ފަލާޙާއި ކާމިޔާބަށް މަސައްކަތްކުރާމީހަކު އެފަދަ ބޭކާރު ގޮތަކަށް ވަގުތުތައް ހޭދައެއް ނުކުރާނެއެވެ.

ޒުވާނުންނޭވެ! މިރޭވެސް އެންމެ ފަހު ނޭވާ މިދުނިޔެއަށް ދޫކޮށްލަން ޖެހިދާނެއެވެ. ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން ﷲ ގެ މަގަށް އެނބުރި ރުޖޫޢަވާށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ވަރަށް އިބްރަތްތެރި އާޓިކަލްއެއް.

ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް

ހަބަރު