ADS BY INTERNATIONAL AID

އޭއޭއޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރެވޭނެ އެންމެ މަތިންދާބޯޓެއްވެސް މިވަގުތަކު ނެތް، ދަރިވަރުން ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއްގައި!

- 6 days ago 0 - ރިމާހް

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަމުގައި ހިންގަމުންދާ އޭޝިއަން އެކެޑަމީ އޮފް އެއޮރޮނޮޓިކްސް (އޭއޭއޭ)ގައި އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދިޔަ ހުރިހާ މަތިންދާބޯޓެއްވެސް ހަލާކުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ "އޭވިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް"ގެ ފަރާތުންނެވެ. މި ޚަބަރު ވަނީ، އޭއޭއޭގެ ސްޓޫޑެންޓް ޔޫނިއަންގެ ފަރާތުންވެސް ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އޭވިއޭޝަން މޯލްޑިވްސްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ފާއިތުވެގެންދިޔަ ހަފުތާތަކުގައި އޭއޭއޭގެ ދަރިވަރުން އުދުުހުމަށް އޮތީ އެންމެ ދެތިން މަތިންދާބޯޓެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ ހުރިހާ މަތިންދާބޯޓެއް ވަނީ ޓެކްނިކަލް ސަބަބުތަކާ ހުރެ ގްރައުންޑްކުރެވިފައެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއް މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައިވެސް ދިމާވިކަމަށްވެއެވެ.

އޭއޭއޭގައި އޮންނަ 14 މަތިންދާބޯޓްގެ ތެރެއިން 9 މަތިންދާބޯޓް މަރާމާތުކޮށް އަލުން ޚިދުމަތަށް ނެރުމަށް 1-4 މަސްދުވަސް ނަގާނެކަމަށް ބެލެވިފައިވާއިރު، ބާކީ ފަސް މަތިންދާބޯޓް އަލުން ނެރެވޭނެ މުއްދަތެއް ނޭނގެއެވެ. އޭއޭއޭއިން ބުނަމުންދާ ގޮތުގައި މި ބޯޓުތައް މަރާމާތުކުރުން ލަސްވަނީ ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭތީއެވެ.

ފްލައިން ސްކޫލްގައި ހިންގާ ކޯސްތައް އެ ސްކޫލްގެ އިހުމާލުން ލަސްވަމުން ދާތީ ދަރިވަރުން އެ ކަމުގެ ޝަކުވާ އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ބުނާ ގޮތުގައި 18 މަހުގެ މުއްދަތަަކަށް ހިންގާ ކޯހުގެ މިހާތަނަށް އައި އިރު ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދަރިވަރުން އަތުން އެ އެކަޑަމީއަށް ނަގާ ފީ ޑޮލަރުން ދައްކަންޖެހޭ މައްސަލަ އަކީ ވެސް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންގެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތް މައްސަލައެކެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު