ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ވޭރިއެންޓް ދެނެގަތުމަށް ސާމްޕަލް ފޮނުވީ ވައިގެ މަގުން: މަބްރޫކް

- 3 weeks ago 1 - ފަހީމް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ކޮން ވޭރިއެންޓެއްތޯ ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލްތައް ފޮނުވީ ވައިގެމަގުން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY SIM SIM MOBILE

މަބްރޫކް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑްގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މި ދުވަސްވަރު ފެތުރޭ ކޮވިޑްގެ ބާވަތަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ފެތުރޭ އަދި އެކަކު ގައިން އަނެކަކު ގަޔަށް ބަލި ޖައްސާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ބާވަތެއްކަމަށްވާތީ އާއި އަދި މިހާރު ފެތުރޭ ބާވަތް ޖެހޭ ކޮންމެ މީހަކު ބަލިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިގެން، މިއީ އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކުގައި އުޅޭފަދަ ވޭރިއެންޓެއްތޯ ބެލުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ސާމްޕަލް ފޮނުވިތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް މިވަނީ ވެފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިޔާ ކުރެއްވި ސުވާލުގައި، ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެފައިވާތީ، އެ ސާމްޕަލްތައް ފޮނުވީ ކަނޑުމަގުން ކަނޑު ބޯޓެއްގައިތޯ ވަނީ ސުވާލު ކޮށްފައެވެ.

ޖަވާބުގައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ފޮނުވާފައިވާނީ ކަނޑު މަގަކުން ނޫން ކަމަށާއި ފޮނުވާނީ މަތިން ކަމަށް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކަނޑުމަގުން ސާމްޕަލް ފޮނުވުމަކީ ކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން ނޫސްވެރިޔާއަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ވެސް މަބްރޫކު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނޫސްވެރިޔާ މިފަދައިން ސުވާލު ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ، މީގެ ކުރިންވެސް މި ސުވާލު ކުރުމުން އެޗްއޯއީސީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސާމްޕަލްތައް މިހާރު ލެބޯޓްރީތަކާއި ހަމައަށް ފޯރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ޢެހެންވެ ދޯ މިހާ ވައިގަދަ ވެގެން މި އުޅެނީ.

ހަބަރު