ADS BY PIZZA KITCHEN

ރުކުމާ، ވައްޑެ އަދި މަލީޙު އަކީ ސަޕޯޓަރުންނަށް ލިބުނު ޢީދުހަދިޔާ: ޝިޔާމް

- 1 week ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނާއި ރޭ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި 3 ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަކީ އެ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ލިބުނު ޢީދު ހަދިޔާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

ރޭ ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި އެ ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު މަލީޙު ޖަމާލު، އަދި ކުރީގެ ދެ މަޖިލިސް މެންބަރުންކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް (ރުކުމާ) އަދި މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރު ވައްޑޭ) ވަނީ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނާއި ރަސްމީކޮށް ގުޅިވަޑަގަންނަވާފައެވެ.

މި ޙަފުލާގެ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާކުރައްވަމުން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އެންމެފުރަތަމަ ޢީދު ހަދިޔާ ލިބުނު ބަޔަކަށް މިވީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ސަޕޯޓަރުން ކަމަށެވެ.

މިއާއި އެކު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ މިއީ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވާ ޖަވާބުދާރީކުރުވަން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއްކަމަށެވެ.

ޝިޔާމް ވަނީ އަލަށް އެ ކޯލިޝަނާއި ގުޅިވަޑައިންނެވި 3 ބޭފުޅުންނަށްވެސް މަރުޙަބާ ދަންނަވާފައެވެ.

މި 3 ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން މަލީޙު އަދި ވައްޑޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ގުޅިވަޑައިންނެވުމުން ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ގިނަ އާންމު މެންބަރުން އަންނަނީ ނުރުހުންފާޅުކުރަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ސަބަބެއްކަމުގައި އެ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދަނީ ޕީޕީއެމްގައި ތިއްބެވުމަށްފަހު ޕާޓީއިން ވަކިވެ ވަޑައިން މިސަރުކާރު ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއްވިއިރު ސިޔާސީ އެކި ޕޯޑިއަމްތަކުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ރައީސް ޔާމީނަށް ފާޅުކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ފާޑުވިދާޅުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށްވާތީ ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކޮންމެބަޔަކަށްވެސް މަރުޙަބާ ކިޔާނެ ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީން ނިންމަވާނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު