ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ހޯމް މިނިސްޓްރީ ފަދަ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން އުޅޭ: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 week ago 2 - ރިމާހް

ހޯމް މިނިސްޓްރީ އަދި ސަލާމަތީ ބާރުތައް ފަދަ މުހިންމު ތަންތަނުގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން އުޅޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާގެ މީޑިއާއެއްކަމަށްވާ "ވިއޯން"އަށް ދެއްވި ޚާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައެވެ، މިއީ މެއިމަހުގެ 6ވަނަ ދުވަހުގައި އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއަށްފަހު މީޑިއާއަކަށް ދެއްވި ފުރަތަމަ ބަސްދީގަތުމެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޑީރެޑިކަލައިޒޭޝަންގެ ވާހަކަ އެމްޑީޕީން ވަރަށް ގިނައިން ދައްކާފައިވާނެކަމަށާއި، މިފަދަ މުހިންމު ކަންތައްތައް ހިނގުމަށް ސިޔާސީ ކަންކަން އެއް ވިސްނުމަކަށް ދާންޖެހޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ މުހިންމު ބައެއް ތަންތަނުގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ފަރާތްތަކުން ތިބި އިރުގައި ޑީރެޑިކަލައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމަކައިގެން ކުރިއަށް ދެވެން ނެތްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީ، ފުލުހުން، ސިފައިން، ކަސްޓަމްސް އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާ ފަދަ ތަންތަނުގައި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން އުޅެމުންދާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ތުހުމަތުކުރައްވާފައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ އެ މުއައްސަސާތައް އިސްލާހުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުލަތުގެ ތެރެއިން އެހެން އަޑީ ދައުލަތެއް މަސައްކަތްކުރަމުން ނުދާކަން ކަށަވަރުކުރުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ކަންތައްތަކާއި ދެކޮޅަށް އިންޑިއާއަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިދާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުން، ސިފައިން އަދި ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެކަމަށާއި މިހާރުވެސް އެފަދަ ކަންކަން ކުރަމުންގެންދާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. 

0%

0%

100%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

ހެޔޮނުވާނެ މިކަލޭގެ ސިކުނޑީގެ ޓެސްޓެއް ހަދާބިލަ ކޮންމެވެސް މީހެއް. މިއޮތްގެން މޮޔަގޮވަނީ

ހަބަރު