ADS BY PIZZA KITCHEN

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމް ޓީޗަރުން ދަރިވަރުން ހަރުކަށިފިކުރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވާކަން ފާހަގަވޭ: ޢަފީފު

- 4 weeks ago 8 - ހަނާން ހުސައިން

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކާއި ކިޔަވައިދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި އިސްލާމް އުނގަންނައިދޭ ޓީޗަރުން ދަރިވަރުން ހަރުކަށިފިކުރަށް އަހުލުވެރިކުރުވާ ޚަބަރުލިބޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ "މެއި6" ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު ޙަސަން ޢަފީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަށް އަމާޒުކޮށް މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދިން ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުން އުފައްދާފައިވާ "މެއި6" ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި އެކު ކުރިއަށް ދިޔަ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޢަފީފު ވިދާޅުވީ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރސް އޮފީސް (އެންއެސްއޭ) ގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ހަރުކަށީ ފިކުރު މިރާއްޖޭން ނައްތާލުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނުކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭން ހަރުކަށި ފިކުރު ނައްތާލުމަށް އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގޮތުގައި "މެއި6" ކޮމެޓީއަށް ފެންނަނީ ސްކޫލު ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުންކަމަށް ޢަފީފު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިމޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޢަފީފު ވިދާޅުވީ ބައެއް ސްކޫލުތަކާއި، ތަޢުލީމުދޭ ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި، އިސްލާމް ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަރިވަރުންނަށްދޭ މަޢުލޫމާތަކީ ހަރުކަށިފިކުރަށް ދަރިވަރުން އެނބުރިދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތުތައް ކަމަށް ފާހަގަވާ ކަމަށާއި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޚަބަރުލިބޭކަމަށާއި އެހެންކަމުން ސްކޫލު ދައުރުގައި އިސްލާމް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންނަކީ ހަރުކަށިފިކުރު ނޫން ފަރާތްތަކަށް ވުން އެއީ އެކޮމެޓީއިން ވަރަށްބޮޑަށް އެދޭކަމެއް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު އެބަފާހަގަވޭ ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި،އަދި ތަޢުލީމުދޭ ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގައި އިސްލާމް ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި މިދާ ފަރާތްތަކުން ދަރިވަރުންނަށްދޭ މަޢުލޫމާތަކީ މިދެންނެވި މަގަށް ދަރިވަރުން އެނބުރިދާނެ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ބައެއްފަރާތްތަކުން ޚަބަރުލިބޭތީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅާކަމެއް ސްކޫލު ދައުރުގައި އިސްލާމް ޓީޗަރުންނަށް ފޮނުވާ ފަރާތަކީ ހަރުކަށިފިކުރު ނޫން ފަރާތްތަކަށްވުން" ޢަފީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެކޮމެޓީއިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ދެކެވުނު ވާހަކައިގެ ތެރެއިންވެސް މިކަން ފާހަގަކުރެއްވި ކަމަށާއި، އެ މިނިސްޓްރީއިންވެސް މިކަން ކުރަންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ޢަފީފު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރީގެ އެމްޑީޕީ ގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްއެންޔޫ ގައި ހަރުކަށި ފިކުރު އޮތްކަމަށް ޢަފީފު ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޔޫ އިން ވަނީ އެކަން ކުއްވެރިކޮށް ބަޔާނެއްވެސް ނެރެފައެވެ.

ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ދެވުނު ހަމަލާއަށްފަހު އެމްޑީޕީގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަކީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބައެއްކަމަށް ސިފަކުރަމުންނެވެ.

33%

33%

33%

ADS BY BANK OF MALDIVES
8 ކޮމެންޓް

ހަރުކަށި މަޑުކަށި ބަލަން ސްކޭންކުރަން ފަށާ ވަރުގަދަ ކަށިތަކެއްދޯމީ

ލިބޭ ކޮންމެ ޚަބަރަކީ ތެދުތޯ ނުބަލާ ތިމާ ހިތަށް އެރިހާ ވާހަކައެއް ދައްކަމުންދާތީ ކުދިން ގޯސްވެގެންދަނީ. ޓިމާމެން އެއްޗެކޭ ބުނާއިރަށް ނޫސްތަކަށް އަރާކަން އެނގޭތީ ވަރިހަމަ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް ކިޔަން. ތިކަހަލަ ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ސަބަބުން މުޅި ޤައުމު ހަލާކުވެއްޖެ.

މިކަލޭގެ ގާތުގަ ބުނެދީބަލަ އިސްރާއީލުން އިސްލާމް ޓީޗަރުން ގެނެސް ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި އިސްލާމް ކިޔަވަދޭންވީ ނޫންހޭ. އޭރުން ދަރިވަރުން މަޑުކަށި ފިކުރަށް އަހުލުވެރިވެދާނެޔޭ.

ހިމާރުކޮށީގަ ހިމާރުމެންހޭރޭނެ ތަންތަނުގަތިބިބޮޑު ވަގުންނާ ޖހިލުން ލީމާވާނީމިހެން އޫރުމަސްގަޑެއްޖެހުނަސްނޮޅާލާނެ

" ޚަބަރުލިބޭ "މީހަމަ ހަދައިގެން ދައްކާ ޚިޔާލީވާހަކަ .ބޭނުމަކީ ސްކޫލް ތަކުގައި އިސްލާމް ދީން ކިޔަވައި ދިނުން ހުއްޓުވާލުން. ޜޫހާނީލީޑަރގެ ވެރިކަމުގައިވެސް އުޅުނު ޔަހޫދީންނާ ބެހޭގޮތުން ސްލޫލްތަކު ގައި ކިޔަވައި ދޭން ވެގެން .އެމީހުންގެ ހަގީގަތްް އޮޅުވާ ލައިގެން.އެއީމާރަގަޅު ބަޔެއް ކަމަށް ދަރިވަަރުންނަށް ދަސްކޮށްް ދޭންވެގެން.ބޭނުމަކީ މިކަހަލަނމަޑުކަށި ފިކުރު ފަތުރައިިގެން އިސްލާމްދީން އާ ދުރު ކުރުވުން ސެކިއުލަރ ފިކުރު އުފެއްދުން.

އެހެންވީމާ އަވަހަށް މަޖިލީހުން އިސްލާމް މާއްދާ ކިޔަވާދޭންވީއެއްނޫން އެހެންނޫނީ އަފީފު އާއި އައްނީ އާއި ކުދީންނަށް މަޑުކަށި ނޫނުނަމަ ލާދީނީ ނަމުގައި މާއްދާއެއްކިޔަވާދޭވީއެއްނޫ ދީންނޭގޭ މުރައްކަބުބާހިލުން ތިކަހަލަވާހަކަދެއްކީމާ މަގާތައަށްނަނީ ހިނި

ހަރުކައްޓާއި މަޑުކަށި ހޯދަން އަވަހަށް ބިލެއްލަމާ..

ރާއްޖޭގެ އިސްލާމް ޓީޗަރުން ދަރިވަރުން ހަރުކަށިފިކުރަށް އަހުލުވެރި ކުރުވާކަން ފާހަގަވޭ: އިސްލާމް މުދައްރިސް އަފީފް

ހަބަރު