ADS BY PIZZA KITCHEN

ކުރީސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް އެއްކަމެއްވެސް ނުކޮށްދޭ: ޙަސަން ޒަރީރު

- 3 weeks ago 11 - ހަނާން ހުސައިން

 ކުރީ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުފެންނަކަމަށާއި ކޮށްދިނީ ކޮންކަމެއްތޯ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ސުވާލު އުފައްދަވައިފިއެވެ.

ޒަރީރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ބިމާއިބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށައަޅަމުންނެވެ.

ޒަރީރު ވިދާޅުވީ ބިލް ހުށައެޅުމުގައި މިސަރުކާރުގެ ނިޔަތް ވަރަށް ސާފުކަމާއި، މިބިލަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފައްކާކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ބިލެއްކަމަށާއި، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަކީ އެމްޑީޕީގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށެވެ.

މިބަހުސް ގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޒަރީރު ވިދާޅުވީ ކުރީސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ ބާރެއް ދީފައިނުވާކަމަށާއި،އެހުރިހާ ބާރެއް އޮތީ ކުރީސަރުކާރުގެ މުށުތެރޭގައިކަމަށެވެ.

އަދި މިއަދު އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ވަޑައިން އިދިކޮޅު މީހުން 2023 ޔަޤީންކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ އާއި، އެހެން ބުނެވޭނެ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދިނީ ކޮންކަމެއްތޯ އާއި ކޮށްދިން ކަމެއް ފެންނަންވެސް ނެތްކަމަށްވިދާޅުވެފައެވެ.

މިފަދައިން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ "ޅަ" މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަވައިން މިފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކަވަން ޖެހިލުންވެ ވަޑައިންނަވާ ކަމަށާއި،އެހެންނަމަވެސް މިއީ ދައްކަވަން މަޖުބޫރު ވާހަކައެއްކަމަށެވެ.

"މިހާރު އެބަފެނޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާދަވެރިން ރަށްރަށަށްގޮސް ރައްޔިތުންކައިރީގައި ވަރަށް ފޮނިކަނޑާ 2023 ކަށަވަރޭ ވިދާޅުވާތަން. 2023 ކަށަވަރުވަނީ ކޮންކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ތިޔަބޭފުޅުންގެ ވެރިކަމުގައި ކޮށްދެވިގެންތޯ އަޅުގަނޑު ސުވާލުކުރަން ބޭނުން" ޒަރީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއާއިއެކު އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ބިންތައް މީގެކުރިންހުރީ ކުރީސަރުކާރުގެ އަތްދަށުގައި ކަމަށާއި ކައުންސިލްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލްވެސް ބާރުގެ ދަށަށްގެނެސް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ކުރީ ކޯޓުންގެނައި ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޚިލާފުވެރިކަމެއްކަމަށެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
11 ކޮމެންޓް

މިސޮރަކީ ތަނެއްދޮރެއްނުދަނަ ދެލޯސަލާމަތުންހުރިބާ؟؟ ދެންގޮޑިމަތިންހަދާންނައްތާލާ؟

އޮފީސް ބޯއިއެއްގެ ވަޒީފާއިން އެމްޕީކައް ޕޮރޮމޯޓުވީމަ ވާގޮތް ތިޔަފެއްނަނީއެވެ.

މީނަގެ 2 ދެލޯހުރީ ސަލާމަތުންތަ.؟ މިކަހަލަ މަރުމޯލުން މަޖިލީހަށް ހޮވަން ހެޔޮނުވާނެ.

މިސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮންކަމެއް ކޮށްދީފަ އޮތީ. އަދި ނެތް އެއްކަމެއްވެސް ވެފައެއް.

ކުރީ ސަރުކާރޭ އަބަދުނުކިޔާ ކަލޭމެންގެ މި ނިމިގެން މިދާ ސަރުކާރުގާ ވީ ވަކި ކޮންކަމެއްބާ. ކުރީގެ ކަންކަމުން އަރައިގަންނަންވެސް ދަސްކުރަން ޖެހޭނެ.

ހަބަރު