ADS BY PIZZA KITCHEN

ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން މާދަމާއަށް ތާވަލުކޮށްފި

- 6 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮޮށްފައިވާ ޙުކުމާ ގުޅޭ އިސްތިއުނާފު އަޑު އެހުންތައް މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ތާވަލުކޮށްފިއެވެ.

މަނީލޯންޑާކުރި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ވަނީ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްް ލުމަށާއި، ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ހުކުމް އިއްވާފައެވެ.

ސުޕްރީމްް ކޯޓުގައި މި މައްސަަލަ އާއި ގުޅޭ ފުރަތަމަ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުން ތާވަލްކޮށްފައި ވަނީ މާދަމާ ހެނދުނު 9:00 އަށެވެ. މި މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ ދެވަނަ އަޑު އެހުން އޮންނާނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މާދަމާ އޮންނަ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ބެލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު މަހާޒް އަލީ ޒާހިރާއި، ޑރ.އަލްމިރަލްދާ ޒާހިރުގެ އިތުރުން ޑރ.މުޙައްމަދު އިބްރާޙީމެވެ.

ޔާމީން ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކޮށްފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ޙުކުމް އިއްވާފައި ވަނީ ގއ. ވޮޑަމުއްލާ ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިިބެން ޖެހޭ އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރ. ފުއްގުރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ރިޝްވަތާއި ޚިޔާނާތް އެކުލެވޭ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ދަޢުވާކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ އަޑު އެހުމެއް އަންނަ ހަފުތާއަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

ވ. އާރަށް ދޫކޮށްގެން ލިބުނު އެއްމިލިއަން ޑޮލަރު ނެންގެވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހުން ޕީޖީއަށް ހުށަހެޅިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބައެއް ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އެ މައްސަލަ އަލުންް އަނބުރާ ފުލުހުންނަށް ޕީޖީން ފޮނުވުމުން އެ މައްސަލަ އާއއި ގުޅޭ ގޮތުން ބަޔާންް ނެގުމަށް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު