ADS BY PIZZA KITCHEN

ހިޔާ ފުލެޓުތައް ލުއި އަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ: އުގައިލް

- 2 days ago 1 - ފަހީމް

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފުލެޓުތައް ލުއި އަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޕްރޮފެސަރ ޙަސަން އުގައިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އުގައިލް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ފޭސްބުކްގަައި މިއަދު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ. އެ ޕޯސްޓުގައި އުގައިލް ވިދާޅުވީ، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް އެ ފުލެޓުތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފުލެޓުތައް ލިބެންޖެހޭނީ އެކަށޭނެ ވަސީލަތްތަކާއިއެކު ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކަމަށާއި، ފުލެޓުތައް ދޭންވާނީ ލުއި އަގެއްގައި ކަމަށް އުގައިލްވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އުގެއިލް ވިދާޅުވީ، ހެޔޮ ވެރިކަމެއްގައި އިސްކުރަންވާނީ، އަދުލުވެެރިކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއި އޯގާތެެރިކަން ކަމަށާއި، ދެ ސަރުކާރެއްގެ ދެމެދުގައި އޮތް ވާދަވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަތިލެވޭ ގުރުބާނީއަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ވުން ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އުގެއިލް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެތައް ބައެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ވެސް ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގެ ފިނިޝިންގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ސަރުކާރުން ކޮށް ނުދީ، އެ ފުލެޓުތައް އާންމު ރައްޔިތުންނާއި މިހާރުވަނީ ހަވާލު ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބޮޑެތި ދަރަނިވެރިވެގެން ލޯނުތައް ނަގައިގެން ފިނިޝިންގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ތަނުގައި ދިރިއުޅެން ފަށަމުންނެވެ. 

40%

60%

0%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމެއްގައި ތިކަން ވާތަން ދެކެން މިހިރީ.

ހަބަރު