ADS BY PIZZA KITCHEN

ހިޔާ ފުލެޓެއް އަތުލި މައްސަލަ ނިމެންދެން އެހެން މީހަކަށް ފްލެޓް ނުދޭން އަމުރުކޮށްފި

- 2 days ago 1 - ފަހީމް

ހިޔާ މަޝްރޫއުން ލިބުނު ފްލެޓެއް އަތުލި ކަމަށްބުނެ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅެންދެން އެ މީހާ އަތުން އަތުލި ފްލެޓް އެހެން މީހަކަށް ނުދޭން ހައިކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

ކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ، ސިވިލް ސާވިސް ކެޓަގަރީގެ ދަށުން އަންނަ ސަޕޯޓް ސާވިސް ކެޓަގަރީން ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ ކިޔާ މީހަކަށް ފްލެޓު ލިބުނު ކަމަށް، ފްލެޓުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން އާންމުކުރި ވަގުތީ ލިސްޓުގައި އޮތް ނަމަވެސް، ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލިއިރު ނެތް ޝަރުތަކަށް ބިނާކޮށް، އޭނާއަށް ލިބުނު ފްލެޓް ނުދޭން ނިންމާފައިވާތީ، އޭނާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަަކާއި ގުޅިގެނެވެ.

އެ މައްސަލާގައި އޭނާ އެދިފައިވަނީ، ފުލެޓު އަތުލި ނިންމުމަކީ ބާތިލް ނިންމުމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި، ހިޔާ ފުލެޓުގެ ގުރުއަތުގައި އޭނާގެ ނަން ހިމަނަން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއަށް އަމުރުކުރުމަށާއި އޭނާއަކީ ފުލެޓު ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި ފުލެޓު އޭނާއާ ހަވާލުކުރަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށާއި އަދި އެހެން މީހަކަށް ފުލެޓް ހަވާލުކުރި ތާރީޚާއި ހަމައަށް ހިނގާ ދުވަސްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަން ދައުވާކުރުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް އޮތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ އަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިމާޔަތް ލިބެންޖެހޭ މައުލޫއީ ޙައްޤެއް އޮތް ކަމަށާއި ސިވިލް ކޯޓުގައި އޮތް މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ފުލެޓް ދިނުން ނުހުއްޓުވާ އޮއްވައި ފާތިމަތު ޢަބްދުﷲ އަށް ފުލެޓެއް ޙައްޤުވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި ނަމަ އޭނާއަށް ދޭނެ ފްލެޓެއް ނެތުމުން އޭނާގެ ޙައްޤަށް އުނިކަން އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިމާރާތް ކުރި މި ފުލެޓުތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ވެސްވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކާރު އައިސް ފުލެޓު ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލާ އެ ލިސްޓުތައް އަލުން މުރާޖާކޮށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ފުލެޓު ލިބެން ނުޖެހޭކަމަށް ނިންމިއެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

މީމަކަރުވެރި ސަރުކާރެއް މިސަރުކާރުން މީހުންގެ ހައްގުތައް ފޭރިގަންފައެބަހުރި އެހެމިބުނަނީ ކެރިގެން މިސަރުކާރަކީ ރައްޔަތުންގެ ހައްގުތަށް ފޭރިގަންނަ ސަރުކާރެއް އެބުނާހިޔާފުލެޓުން އަޅުހަޑުގެ ދަރިފުޅަކީ ނުކުދޭކުއްޖެއް ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން އަޅުގަޑުދަރިފުޅު ނުކުޅެދޭ ދަރިއެއްކަންއެގުނު80 ޕޮއިންޓް ދިން މިސަރުކާރުން އަޅުގަޑުގެ ދަރިފުޅުހެދީ ކުޅެދޭމިހަކަށް 49 ޕޮއިންޓައް ދައްކޮއްލީ މިސަރުކާރަކީ ވަގުންގެސަރުކާރެއް

ހަބަރު