ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއި މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި

- 2 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގައި ރިޔާސަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

އެ މަގާމާއި ޝާހިދު ރަސްމީގޮތުން ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވީ އާއްމު މަޖިލީހުގެ 75 ވަނަ ސެޝަން ނިމުމަށްފަހުގައެވެ.

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހަކީ، އދ.ގެ ހުރިހާ މެންބަރު ގައުމުތަކެއް ތަމްސީލްވެގެން ނިންމުންތައް ނިންމާ، "ދުނިޔޭގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެވެ". މި މަޖިލީހުގައި ގައުމުތަކުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބެލުމަށް ނެތި، ކޮންމެ ގައުމުކަމަށްވެސް ލިބޭނީ އެންމެ ވޯޓެކެވެ.

އދ.ގެ މެންބަރު ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓު ކާމިޔާބުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެއިން މި މަޤާމު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ޖުމުލަ 143 ވޯޓުންނެވެ. މި މަގާމަށް ދިވެހިރާއްޖެއާއި ވާދަކޮށްފައިވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުންނެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ އދ.ގެ މިފަދަ އިސް މަޤާމަކަށް ދިވެއްސަކު އިންތިޚާބުކުރެވުނު ފުރަތަމަ ފަހަރުވެސްމެއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކެންބަރަރ އިން ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އެންޑް ގަވަރމެންޓްގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީއެއް ހާސިލުކުރައްވައި، އެމެރިކާގެ ޓަފްސް ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަ ފްލެޗަރ ސްކޫލް އޮފް ލޯ އެންޑް ޑިޕްލޮމެސީއިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ދިވެހި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 1983ވަނަ އަހަރުގައި ފޮރިން ސާރވިސް އޮފިސަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. އެއަށްފަހު ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ އިސް މަޤާމުތަކެއް އަދާކުރައްވައި، 25 އަހަރު ވަންދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަންވެސް އެބޭފުޅާ ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މިއީ ޝާހިދު ފޮރިން މިނިސްޓަރކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެކުރިންވެސް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި 2007ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ ވެރިކަން ނިމެންދެން ފޮރިން މިނިސްޓަރކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އެއަށްފަހު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 17ވަނަ ދުވަހުގައި އެކުލަވާލެވުނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ކެބިނެޓްގައި އެ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ޝާހިދު އެ ހުންނެވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރކަމުގެ މަޤާމުގައެވެ.

އދ.ގެ އާންމު ރިޔާސަތުކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބުމާއެކު ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސޮފްޓް ޕަވަރ އިތުރުކުރުމަށް ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެއާއެކު މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ކުދި ޤައުމުތަކުގެ ތަރައްޤީފަދަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ވަކާލާތުކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖެއިން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް އިތުރަށް ބާރުލިބިގެންދާނެއެވެ.

އަދި މިއީ އ.ދގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލް ނުވަތަ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ނޫން ގޮނޑިއަކަށް ރާއްޖެއިން ވާދަކުރާއިރު ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ބާރަކަށްވެސް ވެގެންދާނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު