ADS BY PIZZA KITCHEN

ރާއްޖޭގައި 8 އަހަރުގެ ކުދިންވެސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރޭ: ހެލްތު

- 2 days ago 0 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުމުރުން އެންމެ އަށް އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންވެސް މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ މޭ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުންް ފެށިގެން ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންްޑީއޭ)ގެެ މަސައްކަތް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގެ ދަށަށް ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން، މިިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޯދިފައިވާ ހޯދުންތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން މިއަދު ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީންް ހުށަހެޅި ޕްރެޒެންޓޭޝަނުގައިވާގޮތުން ޑްރަގުގެ މައްސަލައއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މައްްސަލަ ނަމަވެސްް އެންމެ ފަހުންް މިކަމާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެއް އެެކުލަވާލެވިފައި ވަނީ 2012 ވަނަަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. އެ ރިޕޯޓަކީީ ނެޝަނަލްް ޑްރަގް ސާވޭ އިންް އެކުލަވާލި ރިޕޯޓެކެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްްރީން ވިދާޅުވީ އޭރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިހާރު ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައއިވާކަމަށެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސްް ހިސާބުތަކުންް ދައްކާ ގޮތުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރަނީ 22 އަހަރާ 37 އަހަރުގެ މީހުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސްް މިއަދަދު ބަދަލުވެ އުމުރުން އެންމެ 17 އަހަރުން ފެށިގެން 68 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުގެ މީހުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް މިއަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އަދި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ގިނަަކަން ފާހަގަކޮށް އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 15 އަހަރާ 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން ތިބި ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީންް ވިދާޅުވީ، ބައެއް ފަހަރު އުމުރުން އެންމެ އަށް އަހަރުގެ ކުދިން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މައްސަލަތައްވެސް ފެންމަތިވެފައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް އިންތިހާއަށް ރާއްޖޭގައި އިތުރުވެފައިވާއިރު، މިފަދަ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް، މި ވަބާގައި ޖެެހޭ މީހުންްނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހުންނަ އެންްޑީއޭ ވަނީ މުޅި ސަރުކާރުގެވެސް އެންމެ ހާލަތު ގޯސް އިދާރާއަށް ވެގެންގޮސްްފައެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީންް އަންނަނީ އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްްކަތްތަކެއް ކުރަމުން ކަމަށްް އެ މިނިސްޓްްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު