މައުމޫންގެ ފުރަތަމަ އިޙްޔާ ފޯރަމް ޙައްސާސީ މަޢުލޫއަކަށް!

- 8 months ago 0

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ރޯދަ މަހުގެ ރޭތައް އިހްޔާ ފްރޮގްރާމް އެއްއަހަރުގެ މެދު ކެނޑުމަކަށްފަހު މިރޭ ފެށޭނެކަން ވަނީ އެ ފައުންޑޭޝަނުން ޢިއުލާންކޮށްފައެވެ.

ADS BY CANDIDATE

ދީނީ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ މި ފޯރަމަކީ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސް ވަރު ފެއްޓެވި ގޮތަށް ވެރިކަމުން ފައިބައިވަޑައިގެންވެސް އަމިއްލަފުޅު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ފޯރަމްއެކެވެ.

އެގޮތުން މިރޭ ބާއްވާ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ އިހްޔާ ފޯރަމްގައި އެމަނުކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ "ހައްސާސީ" މަޢުލޫއަކަށެވެ.

އެ ފައުންޑޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއްވާގޮތުގައި މިރޭ ރައީސް މައުމޫން ތަޤުރީރު ކުރައްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަޢުލޫއަކީ އިސްލާމްދީނާއި ޖިހާދެވެ.

ރާއްޖެއިން ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހިން ސީރިއާގެ ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވަމުން ދިޔުމާއެކު ޖިހާދާ ބެހޭ ބަހުސްތައް ދަނީ އެކި ސިފަ ސިފާގައި ކުރެވެމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ވެސް ސަރުކާރު އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ވެސް ޖިހާދާ ބެހޭގޮތުން ތަފްސީލީ ނަޒަރަކުން ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވެއެވެ.

އަދި ދީނީ ދަރުސްތަކާއި ހުކުރު ހުތުބާގައި ޖިހާދާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސަރުކާރުން މިވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަސްޖެހެނީ ކަމަށް ބުނެ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

އެހެންކަމުން މިރޭ ބާއްވާ އިހްޔާ ފޯރަމަކީ އަލްއަޒްހަރުން ދީނީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވާ ރައީސް މަޢުމޫން ދެއްވާ މިއަދުގެ ހާލަތަށް ބަލައި އިލްމީގޮތުން ވަރަށް ބޭނުންތެރި ދަރުހަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

މިރޭގެ ފޯރަމް އޮންނާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި މިރޭ 10:00 ޖަހާއިރެވެ.

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު