ADS BY VOICE

ިމިސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނުފެނޭ: ފުއާދު ތައުފީގް

- 1 year ago 4 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ނަތީޖާއެއް މިހާތަނަށް ނުފެންނަކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު ފުއާދު ތައުފީގް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ފުއާދު މިހެން ވިދާޅުވީ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް ހަތްމަސް ވެެގެންދާއިރުވެސް އަދި ހަމައެއްވެސް ނަތީޖާއެއް ނުފެންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުން މިތިބީ އެމްޑީީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ރައީސްކަމަށް ހޮވައި، އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުގެ 65 ގޮނޑި ނުވަތަ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ދީގެން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެގެން ދެއްކޭނެ ބަހަނާއެއް ނުވާނެކަމަށް ފުއާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި ދައުރުގައި ނުވިކަމެއް ފަހަކުން ނުވާނެކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

100%

4 ކޮމެންޓް

ޢެހެންވެެއްޖެޔަރ ދެން ތިޔަކަންނވކމަބަލފ ދނތކނ ނިިިންމލަަަންވނ

ފުލެޓް ކޮމިޓީގެ ހަބަރަކީ ކޮބާ.. ވޮއިސް އެމްވީން އެމީހުންގެ ހަބަރެއް ގެނެސްދިނުން އެދެން

އޭރުވެސް ފުއާދު ގާތުގައި ފުތާ ބުނީމެންނު ފުއާދު ކަހަލަ ހޭޖެހޭ މީހުން އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާން ތިޔަ އުޅެނީ މީހާގެ އަގުވެއްޓުން ނޫންގޮތެއް ނުވާނޭ. މިހާގެ ހުރި ހަސަދަވެރިކަން މި އެގެނީ މިކަހަލަކަންކަމުން. އަދިވެސް މައިތިރި ނުވެގެން ތިއުޅެނީ. އަމިއްލަ އަގައިން ބުނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން ފުއާދަށް ޖެއްސި ހާލު. އެކަމު މިހާރު ފުއްޕާފަ ނިކުމެ އަނގަތިޔަ ތެޅުވެނީ އެމްޑީޕީ ގެ ވެރިކަމެއްވީމާކަން ހަދާންކޮށްލަދެން.

ހަބަރު