ADS BY VOICE

ވައިމާސްގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

- 1 year ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ރީޖަނަލް އެލަޔަންސް ފޯރ ފޮސްޓަރިންގ ޔޫތު، ރަފީއިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ، ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު ވައިމާސް ސީރީސްގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

"ޔޫތު އޭޒް މިލީނިއަމް އެސެޓްސް" ނުވަތަ ވައިމާސް ޕްރޮގްރާމަކީ، ސިންގަޕޫރުގެ އެޑްސްޓަރ ގްލޯބަލްއާއި ގުޅިގެން، ދިވެހި ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވާ، މުޖުތަމަޢުއަށް ފައިދާހުރި ބަޔަކަށް ހެދުމަަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމުގައިވާ ރީޖަނަލް އެލަޔަންސް ފޯ ފޮސްޓަރިންގ ޔޫތްއިން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

ޖުމްލަ 4 ޕްރޮގްރާމަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މިސީރީޒް ފުރިހަމަ ކުރާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައިވެރިންނަށް، "މިލީނިއަމް ޔޫތު ލީޑަރޒް ކޭމްޕް"ގައި ތަމްރީން ވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދެެއެވެ.

ގިނަ ގޮތްގޮތުގޮތުން އެސެސް ކުރެވޭ މިކޭމްޕް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ފުރިހަމަކުރާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯދާ ބައިވެރިންނަށް މިލީނިއަމް ޔޫތު އެމްބެސަޑަރަކަށް ވުމުގެ ޝަރަފު ލިބިގެން ދެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން، ގައުމީ ފެންވަރުގައާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރުމުގެ އިތުރުން، ބިނާކުރުވަނިވި ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ރަފީ ޖަމިއްޔާ މެދުވެރިކޮށް މިލީނިއަމް ޔޫތް އެމެބެސެޑަރުންނަށް ލިބިގެންދެއެވެ. މިއީ ރަފީއިން މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ 4 ވަނަ އަހަރެވެ.

މިއަހަރުގެ ވައިމާސްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 22 ޖޫން، ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 12 ގަޑި ސުންމިނެޓުން އިރުއޮއްސި 6ގަޑި ސުންމިނެޓާއި ހަމައަށެވެ. އެގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ރަފީއިން ވަނީ ޖަމިއްޔާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ހުޅުވާލާފައެވެ.

ޕްރޯގްރާމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރަފީއިން ވިދާޅުވީ، އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން މިފަހަރުގެ ވައިމަސް ސެޝަން ތަކުގައިވެސް ސްޕީކަރުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ، ތަޖުރިބާކާއު އިލްމުވެރި ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ދަމާސް ކުންފުނީގެ ސީއޯއޯ އަދި ވައިމަސް ޕްރޮގްރާމްގެ ސިގްނޭޗަރ ސްޕީކަރކަމަށްވާ މުޙައްމަދު ޝިހާބް، މަޝްހޫރު ޓްރެއިނާރ، ސްޕީކަރ އަދި ވައިމަސް ޕްރޮގްރާމްގެ ސިގްނޭޗަރ ސްޕީކަރކަމަށްވާ މަސްއޫދު އަލީ، އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ފާތިމަތު ނަޝްވާ، ހެޕީ މާކެޓްގެ ސީއީއޯ ޢަލީ އިޙްސާން އަދި އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޢަބްދު ﷲ ރަޝީދްވެސް ބައިވެރިން ތަމްރީން ކުރުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިޔަށްގެންދާ، މިޕްރޮގްރަމްގެ ސެޝަންތައް އަލިއަޅުވާލާނެ ސުރުހީތަކުގެ ތެރޭގައި، "ހޯޕް ފޯރ އަ ބެޓަރ ލައިފް"، " އެޓިޓިއުޑް ފޯރ ޗޭންޖް"، "ރެސްޕެކްޓް ފޯރ ހިއުމޭނިޓީ" އަދި ސްޓްރައިވް ފޯރ އެކްސެލެންސް" ހިމެނެއެވެ. ރަފީއިން މައުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި މި ހަތަރު ސެޝަނުން ބައިވެރިންނަށް އަމިއްލަ ނަފްސު ކުރިއަރުވާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ފިލާވަޅުތަކެއް ދަސްވެގެންދާނެވެ. އަދި ލީޑަރުންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނުވަން ޖެހޭ މުހިއްމު ހުނަރުތައް ކަމުގައިވާ އަމިއްލައަށް އިސްނެގުމާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ދަސްވެގެންދާނެއެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު