ADS BY VOICE

އަދީބު ބޭހަށް ދަނީ އިންޑިޔާއަށް، ސަރުކާރުން ބުނަނީ ފިލައިގެން ނުދެވޭނެކަމަށް!

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު ބޭސްފަރުވާއަށް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ފުރުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިޔާއަށް ކަމަށް، ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިއަދު ހަވީރު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲ ވަނީ އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ އިންޑިޔާއަށް އެކަނި ކަމަށާއި، ދަތުރުކުރާނީ އިންޑިޔާއަށް އެކަނި ދެވޭނެފަދަ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓަކުން ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަދީބަށް އެއް އަހަރުގެ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމެންޓެއް ދިނަސް، އިތުރު ފަރުވާއަށް މަޑުކުރަން ނުޖެހޭނެނަމަ، މިމަހުގެ 26ގައި އަދީބު އެނބުރި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް ވަނީ ހަަމަޖައްސާފައެވެ.

މި ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމެންޓްގެ އިތުރު ތަފްސީލް ދެއްވަމުން މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭޝަން ވިދާޅުވީ އަދީބަށް ދޫކުރި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ޓްރެވެލް ޑޮކިއުމެންޓުން ދަތުރު ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އިންޑިއާއަށްކަމަށެވެ. އަދި އެ ޑޮކިއުމެންޓަކީ އެއް އަހަރުގެ ޑޮކިއުމެންޓަށް ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންފިނަމަ، އެ ޑޮކިއުމެންޓް ކެންސަލް ވާނެކަމަށް ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

މި ކޮމެޓީގައި ވާހަކަފުުޅު ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވަނީ އަދީބާއި އެކު ތިން ފުލުހުންނާއި ތިން ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރުން އިންޑިޔާއަށް ދާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ އަދީބަށް ފިލައިގެން ނުދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު