Rape
 ފޮޓޯ: އަވަސް

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

މިކަން ފުލުހުންވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައި
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު އޭނާ ކިޔަވައިދޭ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ވާހަކަތައް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދަނިކޮށް، ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، މާލޭގެ ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

"ވޮއިސް"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ، މާލޭގެ މަޝްހޫރު ސްކޫލެއްގައެވެ. މީސް މީޑިއާގައި ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މުދައްރިސް ވަނީ އޭނާގެ ދަރިވަރުންތަކެއްގެ އިތުރުން، އެ ސްކޫލުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން ބައެއް ޓީޗަރުންވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އިދާރީ ތަޙުޤީޤެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ބަލާ ނިމެންދެން އެ މުވައްޒަފު ސަސްޕެންޑްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ.

ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން އެމީހުން ކިޔަވައިދޭ ދަރިވަރުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާއި ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވަމުންދާއިރު، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އަވަސް މިނެއްގައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނޭޅިފައިވުމަކީ ގިނަބަޔަކު ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލުތަކަކީ ކިހާ ރައްކާތެރި ތަނެއްތޯވެސް އާންމުންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދައެވެ.

0%0%0%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.