ADS BY VOICE

ރީބްރޭންޑިންގްއަށް ފަހު ރެޑް ޓޮމާޓޯ އަނެއްކާވެސް ހުޅުވައިފި

- 11 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލޭގެ ގިނަބަޔަކާއި އެރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ގިނަބަޔެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ރެޑް ޓޮމާޓޯ ރެސްޓޯރެންޓް ރީ ބްރޭންޑް ކުރުމަށްފަހު ހުޅުވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެ ރެސްޓޯރެންޓް ރީ ބްރޭންޑްކޮށް ހުޅުވާފައިވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު އޮތް ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތަކުންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްއާއި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޗްޑީސީގެ އިސްވެރިންވެސް މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ ބައިވެެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރެޑް ޓޮމާޓޯގެ ވެރިޔާ އިބްރާހިމް ސައީދު ވިދާޅުވީ އެތަނުގެ އެންމެ ޚާއްސަ ކެއުމަކީ އިޓާލިއަން ފުޑް އަދި ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ސެލެޑްފަދަ ތަކެތި ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެތަނުގެ ބްލެކް ޕެޕަރ ޗިކަން އަކީވެސް ޚާއްސަ ކެއުމެއްކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރެޑް ޓޮމާޓޯ ރީބްރޭންޑްކުުރުމަށްފަހު ހުޅުވިއިރު، އެތަނުން ހުުޅުމާލެއާއި މާލެއަށް ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތްވެސް ވަނީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. އެތަނުގެ ޑެލިވަރީ ހޮޓްލައިންތަކަކީ 7814112 އަދި 9586519 އެވެ.

ރެޑް ޓޮމާޓޯ ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭ ރަބަރުގަސް މަގުގެ ހަތްވަނަ ގޯޅީގައެވެ.

0%

0%

100%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު