ADS BY VOICE

އަޅުގަނޑަކީ ޓެރަރިސްޓެއް ނޫން: ޑރ. ޝަހީމް

- 10 months ago 7 - އަމާލް މުހައްމަދު

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަކީ ޓެރަރިސްޓުން ރެކްރޫޓްކުރާ ޖަމާއަތެއްގެ ލީޑަރެއްކަމަށް ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސަނީފް ވިދާޅުވުމުން، ޑރ. ޝަހީމް އޭނާއަށް ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ސަނީފްއަށް ރައްދު ދެއްވައި ޑރ. ޝަހީމް އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި މިއަދު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާއާ ބެހޭގޮތުން ސަނީފް އެފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކެވީ އޭނާގެ ޝަހުސިއްޔަތު ކަތިލުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ސަނީފް ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އަދި އޭނާގެ ވާހަކަތަކަކީ ޝަހީމްގެ ޝަހުސިއްޔަތު ކަތިލުމަށް ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި އެތައްކަމެއްގެ ފެށުންކަމުގައިވެސް ވެދާނެކަމަށެވެ. ޝަހީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެންބަރުންނަކީ ޒިއްމާދާރުބަޔަކަށް ވާންވާނެ ކަމަށާއި އަދި މީހުންގެ ޝަހުސިއްޔަތު ކަތިލަން ދޮގު ވާހަކަތައް ދެއްކުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެންބަރުންގެ ކަރާމަތާ ގުޅޭ ކަމެއްނޫން ކަމަށެވެ.

މިއަދު މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ޖަލްސާގައި ސަނީފް ވިދާޅުވީ ނިމިގެން ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ޑރ. ޝަހީމް ހަމަޖެއްސި އަޑު އިވުމުންވެސް އެއީ އާދައިގެ ވެރިކަމެއް ނޫންކަން އެނގިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ އެތައް ބަޔަކު ތުހުމަތުކުރާ ޓެރަރިސްޓުން ރެކްރޫޓްކުރާ ޖަމާއަތެއްގެ ލީޑަރެއް ކަމަށް ބަޔަކު ބުނަމުންދާ މީހެއް، ރަނިން މޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމުން އެންމެންނަށް ސިހުން ލިބުނު ކަމަށެވެ. 

66%

33%

0%

7 ކޮމެންޓް

މަހިތުން ތިޔަ ސަނީފްވާނީ ތިޔައިގެމީހަކަށް އެހެންނާ ފަހެ މީހަކުދެކެ ރުޅިއަޔަކަސް ނުޖެހޭ ހިތަށް އެރިހާ އެއްޗެއް ކިޔާކަށް

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގަ السلام دين ދެމި މިއޮތީ ޔާމީނެގެ ސަބަބުންނޭ ބުނެ ނުހޮވައި ފިއްޔާ اسلام دين ރާއްޖެ އިން ފޮހެވިގެން ދާނެ ކަމަށްް ވިދާޅުވި މިގޮތަށް ވިދާޅުވި އިރު ރާއްޖޭގަ اسلام دين ދެމިއޮންނަ ތާ 800 އެތަކެއް އަހަރު ވެއްޖެ އެކަން އެނގި ހުރެމެ ﷲ ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަނާތް ކުރަނީ އެއީ ދޮގުހެދުން ޝޭހެކޯ !!!

ޥެދާނެ؟ އެކަމަކު ނަޒާހަތްތެރިއެއްނޫން. މިކަމުގެ ހެއްކަކީ ޔާމީނުގެ ރަނިން މޭޓްކަން ޤަބޫލުކުރުން

ހަބަރު