ADS BY VOICE

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް އުފައްދައި، ހިންގަން ހަވާލުކުރާނަން: ރައީސް

- 8 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް އުފައްދައި، ހިންގަން ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގެ އޯޕަންޑޭ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާ ރާއްޖެއިން ފޮހެލުމުގައި މުޖުތަމައުގެ އެންމެންގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމުކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް އުފައްދައި، ހިންގަން ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް އަވަހަށް ފަރުވާދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމަކަށްވާއިރު، އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަކީ ސަރުކާރުން އެކަނި ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށްވުރެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަކީ ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުކުރަން މަގުފަހިވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މަސްތުވާ ތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނު ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލު ކުރުމަށް މިއަހަރު އެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ގާނޫނު މުރާޖައާކޮށް ޒަމާނަށް ފެތޭ ގޮތަށް، މަަސްތުވާތަކެއްޗާބެހޭ ފަރުވާގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކޮށް އެކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަން މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ މުހިންމު ބަދަލުތައް އެބަހުރި ކަމަށްވެސް ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވާން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުގައި އަމިއްލައަށް އެދިގެން ފަރުވާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ލިސްޓުގައި މިހާރު ވެސް 800 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އެ ވަބާގައި ޖެހި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް އަވަހަށް ފަރުވާދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

މިފުރުސަތަކީ 2014 ވަނަ އަހަރު އެންޑީއޭގެ ގަވާއިދުގައި އޮތް ކަމެއް.މިއީ އައު ކަމެއްނޫން

ހަބަރު