ADS BY VOICE

ހުުޅުމާލޭގެ ބިމަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގެއް: ބޮންޑޭ

- 4 months ago 2 - ރިމާހް އިސާ

ހުޅުމާލޭގެ ބިމަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށައެޅުނު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

މެންބަރު ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ މާާފަންނު މެދު ދާއިރާއަކީ ގެދޮރުގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދާއިރާއެއްކަމަށާއި 50-60އަަހަރު ވަންދެން އެއް ގެެޔެއްގައި އުޅެމުންދާ ފަރާތްތައް އެބަތިބިކަމަށެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ދަރިންގެ މުސްތަގްބަލު ބުނެދޭންވެސް ނޭނގޭކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ބޮންޑޭ ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެއިން ބިން ދެވެން ނެތްކަމަށް ބައެއް މިނިސްޓަރުން ވިދާޅުވި ކަމުގައިވިޔަސް، އެތަނުން ބިން އަތުލާނެކަމަށާއި ހުޅުމާލޭގެ ބިމަކީ މާާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހައްގުވާ އެއްޗެއްކަމަށެވެ.

އެބޭފުޅާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެބޭފުޅާ މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ދޭނެކަމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގަތުމުންނެވެ.

ބޮންޑޭގެ ވާހަަކަތަކަށް މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ ހޫނު ރައްދެއް ދެއްވާފައެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
2 ކޮމެންޓް

ބަލަ ހުޅުމާލެ ހިއްކަން ފައިސާ ދެނީ ރައްޔިތުންގެ ޓެކުސް ފައިސާއިން ހަމައެކަނި މާލޭ މީހުންގެ ފައިސާ އަކުނެއްނޫން ، ހުޅުމާލެއަކީ ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ތަނެއް ހާދަ މަވެގެން ތިޔަ އުޅުއްވަނީ !

މާލެ މީހުން ގެއަޅަނީ މަގާއި މަގުގެ ކާނާއި ޕޭމަންޓު ހަލާކު ކޮށްގެން ގެ ކުއްޔަށް ދޭންވެސް ތިޔައީ ބޮޑުވަރު ތިގެޔަށް ދާނީ ކިހިނެއްތޯ މަގުނެތިއްޔާ ؟

ހަބަރު