ADS BY VOICE

ޮއިސްމަފުޅު އޮތް މަހުގެ އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް!

- 7 months ago 4 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިޔަކު ބޭނި މަހެއްގައި މާތްﷲ ގެ އިސްމަފުޅު ލިޔެވިފައި ވަނިކޮށް ފެނިއްޖެެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ދިވެހި މަސްވެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާން މަސްވެެރިޔާ ސާޖިން މީސް މީޑިޔާއަށް ދޫކޮށްލި މި ފޮޓޯގައިވާ ގޮތުގައި އެމަހުގެ މެދެެއްހާ ހިސާބުގައި ވަނީ މާތްﷲގެ އިސްމަފުޅު ލިޔެވިފައެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ވަދުއެޅުމަށް ދިޔަ ނ.މަނަދޫގެ ޑިންގީއަކުން ބޭނި މަހެކެވެ. 

މިމަސް ބޭނި ފަރާތްކަމުގައިވާ ޝިޔާމްވަނީ ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދީފައެވެ. ޝިޔާމް ބުނީ އޭނާ އާދަކޮށް މަޖާކޮށްލުމަށް މަހަށް ދާތާ ގާތްގަނޑަކަށް ދެމަހެއްހާ ދުވަސް ވެދާނެކަމަށާއި އެގޮތުން މިއަދުވެސް ފަތިސް ނަމާދުކޮށްލައިގެން މަހަށް ދިޔަކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޑިންގީގައި ވަދުއަޅައިގެން ދަނިކޮށް ހަތަރު މަހާއި ހަތަރު ލައްޓި ބޭނިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަދި މަސް ބާނައި ނިމިގެން ރަށަށް ލަފައި، ކަރު ކަނޑަން އުޅެނިކޮށް އެކުގައި މަހަށްދިޔަ ކުއްޖަކަށް އެމަހުގައި މާތްﷲގެ އިސްމަފުޅު ލިޔެވިފައި އޮތްތަން ފެނުނުކަމަށެވެ. 

"ދެން ފުރަތަމަ ނެގިކުއްޖާ، އޭނަ މަހުގެ އަނެއްފަޅިއަށް ބަލާފައި ބުނެފި މީގައި އެބައިނެއް ނޫންހޭ ލިޔެވިފަ. ދެން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ރީއްޗަށް ކިޔަން އެނގުނު ﷲ ވަރަށް ރީއްޗަށް ޖަހާފައި އިންކަން. ބަލާލިއިރު ވަރަށް ފާޅުކޮށް ހަމަ ވަަރަށް ރީއްޗަށް ވަރަށް ކްލިއަރކޮށް ލިޔެވިފަ އެބައިން" ރަށުގައި ހުރެ ފޯނުން ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޝިޔާމް ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމަހުގައި ހުރި އެހެން އާދަޔާ ޚިލާފުކަމެއްވެސް ޝިޔާމް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެމަހުގެ އަނެއްފަޅި އޮތީ އަމިއްލައަށް ފަޅައިގެން ގޮސްފައިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. މިއީ ދޮށިން ބޭނިކަމުގައިވިޔަސް އާންމުގޮތެއްގައި ނުވާފަދަ ކަމެއްކަމަށް ޒުވާން މަސްވެރިޔާ ސާޖިންވެސް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ޝިޔާމް ބުނިގޮތުގައި އެ މަސް ބޭނިއިރަކުވެސް އެއަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމަސް މިހާރު އޮތީ ކޮން ފަރާތެއްގެ އަތުގައިކަމެއް ޔަގީންނުވާކަމަށް ޝިޔާމް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

60%

16%

23%

4 ކޮމެންޓް

އާޓިކަލް ގަ ބުނެފަވާގޮތުން އިސްމަފުޅު ލިޔެވިފަ އިން ތަން ފެނުނީ ރަށައް ލަފައި އެ ކަނޑަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް. އެކަމަކު މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯއިން އެ ފެންނަނީ އެ މަސް ޑިންގީގެ ތެރޭގައި އޮއްވާ އިސްމަފުޅު ލިޔެވިފައިން ތަން ފެންނަގޮތައް އެ ފޮޓޯ ނަގާފައިވާތަން. މުޅިއަކުން ހަމައެއް ނުޖެހޭ އަދި މިވާހަކަ އެއް. މިއީ ވެދާނެ ކަމެއް އެކަމަކު މި އާޓިކަލް ކިޔާލުމުން ފާހަގަ ކޮއްލެވުނު ކަމެއް މިއީ.

ތިކަން ނުވާނޭކޭނޫން ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން ހުރިހައިވެސް ކަމަކީ އެކަމު ތީގަ އެބަހުރި ވ ގިނަ ސުވާލު އުފެދޭކަން ކަން ތިހާވަރު ކަމެހް ވީއިރު އެމަސް ވީތަނެއް ނޭންގުނީ ކީއްވެބާ އެއަށް ހެދީ ކިހިނެއްބާ؟ އަދި އަނެއްފަޅި ފެޅިފައި އޮތްއިރު އެފަޅީގެ ފޮޓޯއެއްވެސް ނެތީ ތޯ؟

އާމިނާ ތިބުނަނީ މިމަހުގަ މީ މީހަކު ލިޔެފަ އިން އެއްޗެކޭދޯ ތީ ބޮޑަށް ހީވަނީ ލާދީނީ ކަލޭގެ ފަހަތުން އެނބުރޭ މަންޖެއެއް ހެން އެހެންވީމަ މިކަހަލަ ކަންތައް ގަބޫލު ނުޖުރެވޭނީ

އިންސާނާގެ ހިތާއި އެހިތުގައި ހިގާ ހުރިހައި ކަމެއް ﷲ ތަޢާލާ ދެނެވޮޑިގެންވޭ.މަސް އަކުން ބާނައިގެން ތާޒާ ކޮށް އޮންނައިރު ހަމަ ވަރަށް ރީތިކޮށް ލިޔެވިދާނެ ދެކުނުއަތޮޅު ރަށެއްގައި މަހެއް ބާނައިގެން ތިޔަގޮތަށްެ އިސްމުފުޅު ލިޔެގެން ރަށު ރައްޔިތުން ބަލަން ދިޔަ. ފަހު ލިޔުނު މީހާ އަމިއްލައަށްއެއްބަސްވިނޫސްވެރިންވެސް ރަގަޅަށް ބައްލަވާ

ހަބަރު