ADS BY VOICE

އީސީގައި އޮތީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ހަގީގީ ދަފްތަރެއް ނޫން: ނިޔާޒު

- 5 months ago 1 - ރިމާހް އިސާ

‎އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައިި މިވަގުތު އޮތް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ ދަފްތަރަކީ ހަގީގީ ދަފްތަރެއް ނޫންކަމަށް އެޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު އަދި ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

‎އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދިން ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

‎ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ޕީޕީއެމްއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ މެންބަރުން ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލު އެބޭފުޅާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

‎މި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އެމްޑީޕީގެ 20,000 އެއްހާ މެންބަރުން އެޕާޓީގެ ދަފްތަރުން އުނިވެގެން ދިޔަކަމަށް ނިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެމްޑީޕީން އެ ދަފްތަރު ގަބޫލުނުކޮށް އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދާފައިވާނެކަމަށް ނިޔާޒް ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

‎ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެއްްވި ބައެއް ފަރާތްތަކުން އާ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ޕާޓީއަށް ރަޖިސްޓަރވާން ބޭނުންނުވާކަމަށާއި އެއީ އެމެމްބަރުންނަށް ވެވޭނެ ބޭއިންސާފެއްކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ކޮބާ ތި އެނގެނީ މޮޅު ޝަރިފު ގެ ޑީލު....އަތައް ގޮވަނީ...

ހަބަރު