ވިޔަފާރި

"ރެސްޓިނޭޝަން" ގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ދަތުރުފަތުރާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ދިވެހި ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ އެޑްވެސްޓަރއިން ނެރޭ ޓެބްލޮއިޑެއްކަމުގައިވާ ރެސްޓިނޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.ރެސްޓިނޭޝަންއަކީ އެކި ފަންތީގެ ފަތުުރުވެރިންނަށް ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭނެ ތަފާތު ތަޖުރިބާއާއި އިހުސާސްތަކަށް ބިނާކޮށްގެން އެކުލަ...

0 6 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU