ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ނަޑެއްލާގައި އެމްބިއުލާންސް ނެތިގެން ގޯނީގައި ބަލިމީހުން އުފުލަނީ

- 1 week ago 2 - ހަނާން ހުސައިން

ގދ. ނަޑެއްލާގައި އެމްބިއުލަންސް ނެތިގެން ބަލި މީހުން ގޯނީގައި އުފުލަން ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE

ނަޑެއްލާގައި ގޯންޏެއްގައި ބަލިމީހަކު އުފުލައިގެން ލޯންޗަކަށް އަރުވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މީސްމީޑިއާގައި ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ.

މި ފޮޓޯ އާއި ގުޅިގެން ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަންޝާއު "ވަގުތު" ނޫހަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަން މެދުވެރިވީ، އެމްބިއުލާންސެއްގެ ޚިދުމަތް އެރަށުން ލިބެން ނެތުމުން ކަމަށެވެ.

ސޯޝަލްމީޑީއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯ އަކީ ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތަކެއް ހުރެގެން ތިނަދޫ އަށް ގެންދަން އުޅުނު ބަލި މީހަކު ލޯންޗަށް އަރުވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގދ.ނަޑެއްލާގައި އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭތާ އެއް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދަތިތަކެއް އުޅޭ ކަމަށްވެސް ނަޑެއްލާ ކައުންސިލް ރައީސް މުހައްމަދު އަންޝާއު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިއާއި އެކު އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެރަށަށް އެމްބިއުލާންސެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ފިރުޝާން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ..

ރާއްޖޭގައި އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރުދަށްވެގެން ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގައިވެސް އެތަށް ހާދިސާތަކެއް ވަނީ ހިނގާފައެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ނެތުމުން ބަލިމީހުން އުފުލުމުގައި ބޭނުންކުރަނީ ބަރޯ އާއި ގާޑިޔަލެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފަހުން މާލެ ސިޓީ ފުރަބަންދުގައި އޮތްއިރު އެޗްޕީއޭއިން އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވުމުގައި އިހުމާލުވެ 10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކުވެސް ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

އެއާއި އެކު ރައްޔިތުން އެމްބިއުލާންސްއަށް ބެލުމެއްނެތި ބަލިމީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އަތްދަނޑިމަތީގައިވެސް އުފުލިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވީ އެމްބިއުލާންސް ޚިދުމަތް ބަލަހައްޓައި މެނޭޖުކުރުމަކީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް ކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސްގެ ޚިދުމަތް ނުލިބޭ ގިނަ ރަށްތަކެއް ހުރިއިރު، އަތޮޅު ތަކަށް ބޭނުންވާ 96 އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ (އެސްޓީއޯ) އާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

0%

50%

50%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

ތަރަށްޤީ ގެ ކޮޅުމަތި ފެންނަން ފެށީ . ބާރަށް އަތް ޖަހާ. ގޯނި ތަކުގެ ބޭނުންވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ. ގޯނި ތަށް އުކާލާކަށް ނުވާނެ.

ހަބަރު